Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

41 - 2000/2001

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 7. září 2001
DFPR - 873/2001

Vyhláška děkana č. 41 D - 2000/2001
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - listopad 2001

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v aule Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, Jungmannova 1, dne

14. listopadu 2001

obor právo

1. skupina - od 10.00 hod. (sraz absolventů v 8.30 hod.)
2. skupina - od 13.00 hod. (sraz absolventů v 11.30 hod.)

obor veřejná správa

- od 15.30 hod. (sraz absolventů v 14.30 hod.)

Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení a to buď ihned nebo v následujícím dni. Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad o zaplacení poplatku za promoce, který činí 500,-- Kč. Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň - město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 01, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.

Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.

Všichni absolventi se dostaví do budovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, Jungmannova č. 1 dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan

vložil : Michal Bernášek, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4450. (Sessions 4330)
publikováno: 17.9.2001
poslední zmìna: 13.9.2001