Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

1D /2010

Studijní a zkušební řád.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 20.8.2009
DFPR - 154/09

Vyhláška děkana č. 1D/2009 – 2010

Studijní a zkušební řád

Podle usnesení Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni platí Studijní a zkušební řád ZČU pro všechny fakulty. Fakulty samy vlastní Studijní a zkušební řád nepřijímají.

Podle čl. 1 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu ZČU tento studijní a zkušební řád platí pro všechny studenty všech forem studia ve všech studijních programech, uskutečňovaných na Západočeské univerzitě v Plzni.

I.

Podle čl. 22 odst. 1 písmeno b) Studijního a zkušebního řádu musí student v prvním semestru studia získat nejméně 20 kreditů. Protože děkan podle tohoto ustanovení může stanovit jinak, stanovím, že student prvního semestru musí v tomto semestru získat nejméně 10 kreditů.

II.

Podle čl. 1 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu ZČU tento studijní a zkušební řád platí pro všechny studenty všech forem studia ve všech studijních programech, uskutečňovaných na Západočeské univerzitě v Plzni.

Odchylky od Studijního a zkušebního řádu povolené rozhodnutím děkana pozbývají platnosti posledním dnem akademického roku 2009 – 2010, pokud nebyly povoleny na dobu kratší.

Studentům, kterým chybí ke dni zápisu do dalšího akademického roku nejvýše 5 splněných studijních povinností (splněnou studijní povinností se rozumí zápočet nebo zkouška), jež měly být splněny ke dni zápisu, povoluji prodloužení lhůty ke splnění studijních povinností (pokud jim již nebylo povoleno) do posledního dne akademického roku 2009 – 2010.

III.

V případech, jež nespadají pod režim předchozích ustanovení, rozhodnu o žádosti studenta o prodloužení lhůty ke splnění studijních povinností na základě vyjádření komise, kterou za tím účelem jmenuji.

IV.

Pro posouzení žádostí podle čl. III jmenuji komisi ve složení:
předseda: Doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
členové:
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
JUDr. Daniel Telecký, Ph.D.

Žádosti podle čl. III musí být doručeny studijnímu oddělení fakulty do 30. září 2009.

Doc. JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
Děkan FPR ZČU v Plzni

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4120. (Sessions 3096)
publikováno: 25.8.2009
poslední zmìna: 25.8.2009