Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

63D /2007

o povolování přestupů z jiných vysokých škol

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 25.4.2007
DFPR - .../...

Vyhláška děkana FPR č. 63 D 2006/2007
o povolování přestupů z jiných vysokých škol

Studenti, kteří byli přijati ke studiu akreditovaných studijních programů v oboru teoretické právní vědy, právo a právní vědy, právní specializace nebo k jinému studiu poskytujícímu vzdělání v oblasti práva na vysoké škole (dále jen studenti jiných vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti práva) mohou být přijati ke studiu na Fakultě právnické ZČU (dále jen přestup) za následujících podmínek:

Čl. 1
1) Studenti jiných vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti práva mohou být přijati ke studiu na FPR ZČU, pokud úspěšně složí zkoušku osvědčující, že dosavadním studiem nabyli vědomostí, jež mu umožní pokračovat ve studiu na FPR ZČU (dále jen zkouška).
2) Studenty jiných vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti práva lze přijmout nejvýše do ročníku, v němž studují na jiné vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva (dále jen ročník, do kterého mají být přijati). Mohou však být přijati i do ročníku nižšího. S přijetím do nižšího ročníku, než ve kterém student na jiné vysoké škole poskytující vzdělání v oblasti práva studoval, musí tento student souhlasit.

Čl. 2
1) Zkouška se koná před komisí sestávající z předsedy a dvou členů.
2) Předsedou komise podle odstavce 1 je děkan nebo proděkan.
3) Členy komise jmenuje děkan nebo proděkan pro příslušný studijní program.
4) Zkouška je zpravidla ústní. V případě více žadatelů nebo rozhodne-li tak děkan z důvodu zvláštního zřetele hodných, může být písemná. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 7.
5) Zkouška se hodnotí hodnocením prospěl, byla-li složena úspěšně, neprospěl, nebyla-li složena úspěšně.
6) Zkoušku konají studenti jiných vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti práva z předmětů vyučovaných v ročnících předcházejících tomu, do kterého mají být přijati. Souhlasí-li student jiné vysoké školy poskytující vzdělání v oblasti práva se zařazením do nižšího ročníku, skládá zkoušku z předmětů vyučovaných v ročníku nebo ročnících předcházejících tomuto nižšímu ročníku.
7) Studenti jiných vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti práva studující v prvním ročníku skládají zkoušku obdobnou přijímací zkoušce. Zkouška podle tohoto odstavce může být písemná.
8) Zkouška podléhá poplatku.
9) Nebude-li poplatek uhrazen, poplatný úkon se neprovede.

Čl. 3
1) Student jiné vysoké školy poskytující vzdělání v oblasti práva je pozván ke zkoušce na základě žádosti, kterou adresuje studijnímu oddělení FPR ZČU.
2) Student jiné vysoké školy poskytující vzdělání v oblasti práva je pozván ke zkoušce zpravidla tak, aby mezi doručením jeho žádosti a termínem zkoušky uplynulo 30 dnů. Pozvána ke zkoušce obsahuje výzvu k zaplacení poplatku a údaje o tom, kam má být zaplacen.

Čl. 4
Výše poplatku za zkoušku činí 1000 korun českých.

Čl. 5
1) Z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména kapacitních, může děkan účinnost této vyhlášky pozastavit až na dobu šesti měsíců.
2) Opatření podle odstavce 1 se netýká studentů jiných vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti práva, jejichž žádosti byly doručeny přede dnem takového opatření.
3) Opatření podle odstavce 1 se zveřejní stejným způsobem jako vyhlášky děkana, popřípadě i dalším vhodným způsobem.
4) Z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména kapacitních, může děkan opatření podle odstavce 1 zrušit před uplynutím doby, na kterou je stanovil. Zrušení opatření podle odstavce 1 se zveřejní stejným způsobem jako vyhlášky děkana, popřípadě i dalším vhodným způsobem.

Čl. 6
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. května 2007.
2) Žádosti došlé do účinnosti této vyhlášky se vyřídí podle dosavadních předpisů.
3) Zrušují se všechny vyhlášky a opatření děkana FPR ZČU upravující přestupy.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4623. (Sessions 3748)
publikováno: 10.5.2007
poslední zmìna: 26.10.2007