Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

17D /2010

o státních zkouškách v magisterském studijním programu

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 6.1.2009
DFPR - 1/2010

Vyhláška děkana FPR č. 17 D 2009/2010
o státních zkouškách v magisterském studijním programu

Čl. I

Státní zkoušky v magisterském studijním programu

 1. 1. V oboru „Právo“ v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“ se státní zkouška skládá z osmi předmětů (částí): Teorie práva, České a československé právní dějiny, Římské právo, Správní právo, Trestní právo, Občanské právo hmotné, Občanské právo procesní, Obchodní právo. Součástí státní zkoušky je obhajoba diplomové práce.

 2. 2. Předměty (části) státní zkoušky se řadí do tří bloků:

 1. a) První blok tvoří tyto části: Teorie práva, České a československé právní dějiny, Římské právo. Ke státní zkoušce z předmětů prvního bloku může student přistoupit nejdříve tehdy, získal-li během dosavadního studia alespoň 90 kreditů, ve kterých jsou obsaženy kredity za absolvování povinných předmětů (typ A) zařazených v doporučeném studijním plánu do prvních tří semestrů studia (s výjimkou TNH1).

 2. b) Druhý blok tvoří tyto části: Správní právo, Trestní právo. Ke státní zkoušce z předmětů druhého bloku může student přistoupit nejdříve tehdy, získal-li během dosavadního studia alespoň 240 kreditů, ve kterých jsou obsaženy kredity za absolvování povinných předmětů (typ A) zařazených v doporučeném studijním plánu do prvních osmi semestrů studia.

 3. c) Třetí blok tvoří tyto části: Občanské právo hmotné, Občanské právo procesní, Obchodní právo. Ke státní zkoušce z předmětů třetího bloku může student přistoupit nejdříve tehdy, získal-li během dosavadního studia alespoň 282 kreditů, ve kterých jsou obsaženy kredity za absolvování povinných předmětů (typ A) zařazených v doporučeném studijním plánu do prvních devíti semestrů studia.

 1. 3. Absolvoval-li student úspěšně dva ze tří bloků státní zkoušky, vznikne mu právo přistoupit k poslednímu bloku státní zkoušky jen tehdy, získal-li ve skladbě předmětů předepsaných studijním programem alespoň 300 kreditů a na zadané téma vypracoval a v určeném termínu odevzdal diplomovou práci.

Čl. II

Mezní termín pro konání státní zkoušky

 1. 1. Student, který v daném akademickém roce splnil podmínky pro konání některého bloku státní závěrečné zkoušky, musí jeho všechny části složit nejpozději v bezprostředně následujících dvou akademických rocích při současném dodržení maximální doby studia. Nesplnění této podmínky je důvodem k ukončení studia (čl. 14 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu ZČU).

Čl. III

Termíny pro konání státních zkoušek

 1. 1. Státní zkoušky se konají zpravidla ve třech částech zkouškového období:

 1. a) zima (leden, únor) – státní zkoušky dle čl. I odst. 2 písm. a), b);

 2. b) jaro (květen, červen) – státní zkoušky dle čl. I odst. 2 písm. a), c);

 3. c) podzim (září) – státní zkoušky dle čl. I bodu 2 odst. a), b), c).

 1. 2. O konkrétních termínech konání státních zkoušek rozhoduje svým pokynem děkan v rámci tří obecných období dle odstavce 1; konkrétní termíny musí být zveřejněny alespoň v měsíčním předstihu na úřední desce fakulty.

Čl. IV

Přihlašování studentů ke státní zkoušce

 1. 1. Studenti jsou povinni přihlásit se ke státní zkoušce pro zimní termín nejpozději do 5. prosince, pro jarní termín nejpozději do 5. dubna, pro podzimní termín nejpozději do 25. června. Studenti se přihlašují elektronicky přes IS/STAG na jeden vyhlášený souhrnný termín. Osoba, která má přerušené studium, se ke státní zkoušce přihlásí do mezního termínu osobně na studijním oddělení. Na konkrétní termín státní zkoušky bude student přiřazen losem. Je-li dán vážný důvod (zejména zdravotní), může na žádost studenta děkan rozhodnout o změně konkrétního termínu.

 2. 2. Děkan svým pokynem stanoví mezní termín pro kontrolu toho, zda student splnil předpoklady pro přístup ke státní zkoušce, k níž se přihlásil dle odstavce 1. Po tomto dni bude na úřední desce fakulty vyvěšen seznam studentů s konkrétními termíny státní zkoušky. Seznam studentů dle předchozí věty musí být na úřední desce vyvěšen nejpozději tři týdny před prvním termínem státní zkoušky.

Čl. V

Komise pro státní zkoušky

 1. 1. Státní zkouška se koná před komisí, která má lichý počet členů, minimálně však tři.

 2. 2. Děkan svým pokynem stanoví pro každý konkrétní termín státní zkoušky příslušný počet zkušebních komisařů, z nichž vybere příslušný počet předsedů komisí.

 3. 3. Zkušební komisaře vybírá děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty; přitom dbá o to, aby zkušební komisař byl odborníkem v oboru, který má zkoušet. Další členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

Čl. VI

Průběh státní zkoušky

 1. 1. Ve stanovený čas před zahájením státní zkoušky se shromáždí všichni přihlášení studenti k oficiálnímu zahájení. Předsedové komisí si za přítomnosti studentů losem rozdělí zkušební komisaře. V takto vytvořené sestavě zkouší komise po celý den. Předsedové komisí si vylosují též číslo své komise. Následně si každý student vylosuje číslo komise, u které bude skládat státní zkoušku; zkouší-li komise část studentů dopoledne a část studentů odpoledne, provádí se před odpoledním termínem pouze losování čísel komisí studenty.

 2. 2. Nedostaví-li se student ve stanovený čas k oficiálnímu zahájení státní zkoušky, provede za něho losování dle odstavce 1 předseda komise č. 1.

 3. 3. Každý student si na začátku své zkoušky vylosuje otázky. Poté je mu poskytnut čas na přípravu v délce minimálně dvaceti minut.

 4. 4. Průběh a vyhlášení výsledků státní zkoušky jsou veřejné; přístup veřejnosti je omezen kapacitou místnosti, kde se státní zkouška koná. Předseda komise může odepřít přístup do místnosti osobám, u nichž je obava, že by mohli rušit důstojný průběh zkoušky. Pořizovat obrazový záznam státní zkoušky lze pouze s předchozím souhlasem předsedy komise; ten při udělení souhlasu dbá především na to, aby studenti nebyli stresováni nad míru obvyklou.

 5. 5. Výsledky jednotlivých částí státní zkoušky se vyhlašují veřejně společně pro všechny studenty v daný den, případně pro dopolední a odpolední skupinu studentů zvlášť. Závěrečná porada komise o výsledcích státní zkoušky je tajná, účastnit se jí mohou pouze příslušní zkušební komisaři.

 6. 6. O konání státní zkoušky se vyhotoví zápis, který podepisují všichni členové komise přítomní u zkoušky; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Ze zápisu musí být jasně patrné, jaké otázky byly studentovi položeny, jaký je výsledek zkoušky, jména a příjmení zkušebních komisařů (uvedena hůlkovým písmem), datum konání státní zkoušky.

Čl. VII

Vliv hodnocení státní zkoušky na absolvování studia s vyznamenáním

 1. 1. V případě, že student dosáhl vážený studijní průměr za celou dobu studia nižší než 1.51, všechny části státní zkoušky jsou klasifikovány známkou „výborně“ a žádná část státní zkoušky nebyla konána v opravném termínu, student absolvuje své studium s vyznamenáním.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

 1. 1. Při státních zkouškách v zimním termínu akademického roku 2009/2010 se neužijí pravidla obsažená v čl. IV (Přihlašování studentů ke státní zkoušce).

 2. 2. Článek I odst. 3 se nevztahuje na studenty, kteří v akademickém roce 2009/2010 studují ve vyšším než pátém ročníku.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 1. 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti 8. ledna 2010.

JUDr. Jiří Pospíšil
Děkan FPR

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 5239. (Sessions 4080)
publikováno: 8.1.2010
poslední zmìna: 8.1.2010