Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

18 - 1999/2000

o rigorózním řízení na Fakultě právnické ZČU

V y h l á š k a
děkana FPR č. 18 - 1999/2000
ve znění vyhlášky č. 43D/2001, vyhlášky č. 34D/2003 a ve znění změn ze dne 27.3.2006
o rigorózním řízení na Fakultě právnické ZČU

Čl. 1

Vyhláška o rigorózním řízení na Fakultě právnické ZČU (dále jen "vyhláška") upravuje v souladu s § 46 odst. 5, § 78 odst. 3, § 98 odst. 2 a s dalšími ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen "zákon") bližší podmínky organizace rigorózního řízení a náhrad nákladů spojených s jeho prováděním na Fakultě právnické ZČU (dále jen "fakulta").

ČÁST PRVNÍ
Zásady pro uskutečňování rigorózního řízení

Čl. 2

Zaměření rigorózního řízení

(1) Státní rigorózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, se u absolventů magisterských studijních programů v oblasti práva, kteří získali akademických titul "magistr", ověřuje, zda prohloubili teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem, získali schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty v některém z těchto oborů:
  Teorie práva
  Právní dějiny
  Občanské právo
  Trestní právo
  Obchodní právo
  Pracovní právo
  Ústavní právo
  Finanční právo
  Správní právo
  Mezinárodní právo

jakož i v kterékoli jiném oboru, ve kterém je Fakulta oprávněna realizovat magisterský studijní program "právo a právní vědy" ke dni zahájení rigorozního řízení (např. právo životního prostředí, mediální právo aj.).

(2) Fakulta po vykonání státní rigorózní zkoušky, v rozsahu a za podmínek uvedených v odstavci 1, navrhuje Západočeské univerzitě, aby těm, kteří splnili všechny požadavky rigorózního řízení, udělila akademický titul "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem) a vydala diplom.

Čl. 3

Náhrada nákladů

(1) Náhrada nákladů spojených s přijetím a posouzením přihlášky, poskytnutím možnosti používat zařízení a informační technologie, hodnocením rigorózní práce, organizací státní rigorózní zkoušky (dále jen "náhrada nákladů") je stanovena na základě kalkulace děkanem fakulty a činí 6 000,- Kč. Náhrada nákladů zahrnuje náhradu režijních nákladů, náklady spojené se zpracováním oponentských posudků, náklady na možné konzultace u profesorů a docentů fakulty před státní rigorózní zkouškou v délce 3 vyučovacích hodin, náklady spojené s ustavením a činností komise pro státní rigorózní zkoušky a náklady slavnostní doktorské promoce. Konzultace ve stanoveném rozsahu se poskytují pouze na žádost uchazeče.
(2) Na žádost uchazeče lze poskytnout konzultace a umožnit použití informačních systémů a zařízení Fakulty nad rámec stanovený v odstavci 1) v rozsahu sjednaném s vedoucím příslušné katedry, a to i před zahájením rigorozního řízení. Použití informačních systémů a zařízení Fakulty může povolit také děkan nebo kterýkoli z proděkanů.
(3) Neuspěl-li uchazeč u rigorózního řízení (viz čl. 6 odst.3 nebo čl. 10 odst. 5), náhrada nákladů se mu nevrací. Podání přihlášky v jiném oboru rigorózního řízení je zahájením nového řízení podle čl. 4.

ČÁST DRUHÁ

Průběh rigorózního řízení

Čl. 4

Podání přihlášky

(1) Přihlášku k rigorózní zkoušce podává absolvent právnické fakulty, který získal akademický titul "magistr".
(2) Písemná přihláška musí kromě ostatních náležitostí (viz Příloha č. 1) obsahovat určení zvoleného oboru rigorózního řízení, který odpovídá tématu rigorózní práce.
(3) K přihlášce je třeba přiložit:
a) ověřenou kopii magisterského diplomu, resp. osvědčení o přiznání tohoto titulu,
b) ověřenou kopii absolventského vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
c) čestné prohlášení, že uchazeč neabsolvoval do 31. prosince 1998 na žádné právnické fakultě v České republice postgraduální studium a že nezahájil na jiné právnické fakultě nebo vysoké škole rigorózní řízení v oblasti práva a že předložená rigorózní práce nebyla s výjimkou podle čl. 7 odst. 3 použita jako podklad v jiném řízení o udělení hodnosti (Příloha č. 2).
d) u absolventa zahraniční vysoké školy se studijním programem v oblasti práva nostrifikační doložku,
f) rigorózní práci odpovídající požadavkům uvedeným v ustanovení čl. 7 a v Příloze č. 3, rigorozní práci uchazeč předkládá ve dvou vyhotoveních,
g) doklad o náhradě nákladů podle čl. 3.
(4) Rigorozní řízení je zahájeno dnem doručení písemné přihlášky a příloh, způsob doručení určuje uchazeč. Rigorozní práce a kopie diplomů však nemohou být doručeny elektronickou poštou.

Další průběh rigorózního řízení

Čl. 5

(1) Pokud jsou splněny požadavky stanovené v čl. 4 této vyhlášky, postoupí proděkan pro vědu a výzkum (dále jen "proděkan") rigorozní práci vedoucímu katedry, která zajišťuje výuku ve zvoleném oboru. Pokud je osoba proděkana a vedoucího katedry totožná, provede tyto úkony děkan. Pokud je uchazečem akademický pracovník ZČU, provede tyto úkony děkan vždy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 12 odst. 4 této vyhlášky.
(2) Nejsou -li splněny podmínky uvedené v čl. 4 této vyhlášky a rigorozní řízení bylo přesto zahájeno, vyzve proděkan (děkan) uchazeče k doplnění přihlášky nebo jejích příloh ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů od odeslání výzvy. Marným uplynutím lhůty rigorozní řízení končí. V takovém případě se uchazeči vrací uhrazená částka ve výši náhrady snížená o 200,- Kč.

Čl. 6

(1) Vedoucí příslušné katedry (čl. 5 odst.1) určí z řad akademických pracovníků působících na jím vedené katedře dva oponenty, kteří posoudí formální a obsahovou úroveň práce. Rozhodoval-li podle čl. 5 odst.1 děkan, může jmenovat oponenty sám, v takovém případě však zařadí mezi oponenty sebe nebo některého z proděkanů. Pokud je uchazečem akademický pracovník ZČU, jmenuje oponenty děkan vždy.
(2) V písemných posudcích každý z oponentů na závěr uvede, zda rigorózní práci doporučuje či nedoporučuje k obhajobě. Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, děkan fakulty určí třetího oponenta, jehož názor je rozhodující.
(3) Nedoporučí-li dva oponenti rigorózní práci k obhajobě, řízení je ukončeno. Proděkan pro vědu a výzkum to písemně sdělí uchazeči.
(4) Za oponenta rigorózní práce lze určit nositele hodnosti doktora věd ("DrSc"), kandidáta věd ("CSc.") nebo doktora ("Dr.", resp. "Ph.D."). Se souhlasem děkana může být určen jedním z oponentů významný odborník i bez vědecké hodnosti.

Čl. 7

Rigorózní práce

(1) V rigorózní práci musí uchazeč osvědčit požadavky uvedené v čl. 2 odstavci 1, které dokumentuje především prací s literaturou, odbornými texty, právními předpisy, judikáty a s cizojazyčnými prameny.
(2) Rozsah rigorózní práce je zásadně nejméně 100 stran strojopisu odborného textu (přílohy se nezapočítávají). Rigorózní práce se odevzdává ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě. Součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou použitou literaturu. Rigorózní práce dále obsahuje resumé ve světovém jazyce v rozsahu nejméně dvou stran strojopisu. Součástí práce je archivní exemplář na počítačové disketě 3,5" s úplným textem práce v některém z běžných textových editorů.
(3) Ve zvláště výjimečných případech, kdy obhájená diplomová práce splňuje všechny výše uvedené požadavky a posudky obou oponentů tak výslovně doporučí, může děkan fakulty na základě doporučení komise pro obhajoby diplomových prací uznat diplomovou práci, jejíž obhajoba byla klasifikována stupněm výborně, za rigorózní práci. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4 a čl. 8 a násl. V tomto případě se náhrada nákladů podle čl 3 odst. 1 snižuje na čásku 3 000,- Kč.

Čl. 8

Státní rigorózní zkouška

(1) Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky ze zvoleného oboru, který odpovídá tématu rigorózní práce.
(2) Státní rigorózní zkouškou musí uchazeč ve zvolených oborech (viz čl. 2 odst. 1 in fine) prokázat hlubší teoretické znalosti, přehled o legislativní a aplikační praxi, časopisecké a publikační produkci a dále také znalost funkce práva v mezinárodním a nadstátním prostředí.

Čl. 9

Komise pro státní rigorózní zkoušky

(1) Státní rigorózní zkouška je veřejná a koná se před tříčlennou komisí, která je složena z předsedy a dvou členů, kteří působí v příslušném oboru či v oboru příbuzném.
(2) Členy komise jmenuje a odvolává děkan z akademických pracovníků, kteří jsou profesory nebo docenty, dosáhli vědeckých hodností doktora věd ("DrSc.") nebo kandidáta věd ("CSc.") nebo titulu doktor udělovaného v doktorském studijním programu ("Ph.D."). Na návrh vedoucího katedry nebo se souhlasem vedoucího příslušné katedry může děkan jmenovat členem komise i jinou osobu nežli akademického pracovníka ZČU (zejména vědeckého pracovníka, významného odborníka z praxe a podobně).
(3) Členy komise jsou zpravidla oba oponenti, členem komise však vždy musí být alespoň jeden z oponentů rigorozní práce, byť není nositelem vědecké hodnosti.
(4) Pokud jsou oba oponenti akademickými pracovníky ZČU působícími na téže katedře a jeden z nich je děkanem, proděkanem, tajemníkem fakulty nebo vedoucím katedry, jmenuje děkan členem komise nebo předsedou komise vedoucího jiné katedry. Pokud je uchazeč akademickým pracovníkem ZČU, jmenuje děkan členem komise nebo předsedou komise vedoucího jiné katedry. Pokud je uchazeč akademickým pracovníkem ZČU působícím na Fakultě právnické, jmenuje děkan vždy předsedou komise vedoucího jiné katedry, než na které uchazeč působí.

Čl. 10

Příprava a průběh státní rigorózní zkoušky
(1) Termín konání státní rigorózní zkoušky oznámí předseda komise nebo na jeho žádost vedoucí katedry uchazeči nejpozději 30 dnů před jejím konáním. S písemným souhlasem uchazeče založeným do spisu může být tato lhůta přiměřeně zkrácena.
(2) Státní rigorozní zkouška sestává z obhajoby rigorozní práce, která je doplněna položením nejméně tří otázek z oboru, jehož se rigorozní práce týká. Zpravidla pokládá každý z členů komise jednu otázku, možné je pokládat i otázky doplňující. Otázky se kladou a uchazeč na ně odpovídá v rámci rozpravy, kterou prokazuje znalost oboru, v němž rigorozní práci vypracoval. Trvání státní rigorozní zkoušky zpravidla nemá přesáhnout šedesát minut. Pokud trvání státní rigorozní zkoušky přesáhne dobu určenou v předchozí větě, je předseda komise povinen nabídnout uchazeči patnáctiminutovou přestávku. Uchazeči musí být při státní rigorozní zkoušce k dispozici nealkoholické nápoje. Státní rigorozní zkoušku lze skládat v jiném jazyce než v češtině jen na žádost uchazeče a se souhlasem předsedy komise. V ostatním platí pro státní rigorozní zkoušku přiměřeně ustanovení vnitřních předpisů ZČU o státních závěrečných zkouškách.
(3) Státní rigorózní zkouška je hodnocena jako celek stupněm "prospěl", nebo "neprospěl".
(4) Pokud se uchazeč nedostavil v určeném termínu ke státní rigorózní zkoušce a svoji neúčast nejpozději do 3 pracovních dnů od stanoveného termínu státní rigorózní zkoušky písemně nebo faxem a s uvedením závažného důvodu neomluvil, hodnotí se stupněm "neprospěl". O důvodnosti omluvy rozhoduje vedoucí příslušné katedry.
(5) Státní rigoróní zkoušku lze v témže oboru opakovat pouze jednou, a to nejdříve tři měsíce po termínu, ve kterém byl uchazeč hodnocen stupněm "neprospěl", a to bez opakované úhrady nákladů.
(6) O výsledku státní rigorózní zkoušky rozhoduje komise hlasováním na neveřejném zasedání v den konání státní rigorózní zkoušky. Její rozhodnutí vyhlásí předseda komise v den konání státní rigorózní zkoušky.

Čl. 11

Ukončení rigorózního řízení

Rigorózní řízení se ukončuje:
a) při nedodržení lhůty uvedené v ustanovení čl. 5 odst. 2,
b) rozhodnutím děkana, vyjde-li najevo nepravdivost některého z údajů uvedených v Přihlášce a v jejích přílohách. Uhrazená náhrada nákladů se přitom nevrací,
c) nedoporučí-li dva oponenti rigorózní práci k obhajobě (čl. 6 odst. 3). Uchazeči je bezodkladně částka ve výši náhrady nákladů snížená o 2 000,- Kč vrácena,
d) písemným prohlášením uchazeče o ukončení rigorózního řízení. Uhrazená náhrada nákladů se přitom nevrací,
e) hodnocením stupněm "neprospěl" u opakované státní rigorózní zkoušky (čl. 10 odst. 4 a 5),
f) úspěšným vykonáním státní rigorózní zkoušky.

ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 12

(1)Jsou-li splněny předpoklady podle čl. 4 této směrnice a zanechal-li uchazeč studia v postgraduálním studiu, které bylo zahájeno v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, může být jako rigorózní práce podána i dosud neobhájená disertační práce.
(2) Požádá -li o to uchazeč, vrátí se mu po skončení rigorozního řízení přílohy přihlášky s výjimkou jednoho vyhotovení rigorozní práce a dokladu o náhradě nákladů. Pokud je státní rigorozní zkouška hodnocena stupněm "prospěl," mohou být přílohy podle předchozí věty uchazeči vráceny bezodkladně po vyhlášení jejího výsledku, a to nejpozději do dvanácti měsíců od skončení rigorozního řízení. Nepožádá -li o to uchazeč, zajistí proděkan podle § 20 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, likvidaci osobních údajů. Osobními údaji, které je podle § 20 odst. 1 zákona č. 101/2OOO Sb. nutno vrátit nebo zlikvidovat, se rozumí přílohy přihlášky s výjimkou jednoho vyhotovení rigorozní práce a dokladu o náhradě nákladů. O likvidaci údajů není třeba subjekt údajů (uchazeče) vyrozumět.
(3) Všichni akademičtí pracovníci zúčastnění na rigorozním řízení jsou povinni dbát ochrany osobních údajů uchazečů a zabránit tomu, aby s nimi bylo neoprávněně nakládáno. Jsou povinni chránit subjekt údajů před únikem informací o jeho osobním a soukromém životě, informací, kterými by mohl být identifikován, jakož i ostatních údajů ve smyslu zákona č. 1O1/2000 Sb. Stejnou povinnost má i osoba, která není akademickým pracovníkem, avšak plní úkoly v rigorozním řízení.
(4) Tam, kde vyhláškou přenesl svá práva v rigorozním řízení děkan na proděkana nebo vedoucího katedry, může je vykonat sám. Tam, kde děkan přenesl vyhláškou svá práva na vedoucího katedry, může je vykonat proděkan, pokud tato vyhláška výslovně nestanoví jinak."
(5) "Děkanem" podle této vyhlášky se rozumí i všechny osoby, které jsou podle Statutu Fakulty právnické ZČU oprávněny ho zastupovat v jeho nepřítomnosti.

Čl. 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2000.

JUDr. Milan Kindl, CSc.,
děkan

Příloha č. 1
Přihláška

Příloha č. 2
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 3
NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA RUKOPISU RIGORÓZNÍCH PRACÍ BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

Pro svou fakultu vyrobil juristic

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 26705. (Sessions 20263)
publikováno: 25.9.2000
poslední zmìna: 3.4.2007