Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

19D /2006

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni – červenec 2006

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 2. 5. 2006
DFPR - 63/2006

Vyhláška děkana FPR č. 19 D 2005/2006
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - červenec 2006

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v Domě kultury Inwest –K, Americká 49, Plzeň dle následujícího harmonogramu:

3.7.2006 - obor veřejná správa

1. skupina – od 9.30 hod. (sraz absolventů v 8.00 hod.)


3.7.2006 - obor právo

1. skupina – od 12.00 hod. (sraz absolventů v 10.30 hod.)
2. skupina – od 15.00 hod. (sraz absolventů v 13.30 hod.)


4.7.2006 - obor právo

1. skupina – od 10.00 hod. (sraz absolventů v 8.00 hod.)
2. skupina – od 13.00 hod. (sraz absolventů v 11.30 hod.)

Absolventi oboru právo a veřejná správa se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení v úředních hodinách 9.00 – 11.00, 13.00-14.00 ve dnech PO, ST, ČT a to od 17.5.06 do 8.6.06. Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad o zaplacení poplatku za promoce. Poplatek za promoce včetně dvou vstupenek činí 500,-- Kč. Za každou další vstupenku je nutné připočítat 50,-- Kč. Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň – město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 06, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem.
Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.
Mezní datum pro obhajobu diplomové a bakalářské práce stanovuji do 8. 6. 2006.

Všichni absolventi se dostaví k hlavnímu vchodu Domu kultury Inwest-K, Americká 49, Plzeň dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 9486. (Sessions 7654)
publikováno: 11.5.2006
poslední zmìna: 3.5.2007