Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

2 - 2000/2001

o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - listopad 2000

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 7. září 2000
DFPR -825 /2000

Vyhláška děkana FPR č. 2 - 2000/2001
o promocích na Fakultě právnické ZČU v Plzni - listopad 2000

Promoce magisterského studia oboru právo a bakalářského studia oboru veřejná správa se uskuteční v aule Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, Jungmanova 1, dne

1. listopadu 2000

dle následujícího časového harmonogramu:
obor právo
1. skupina - od 9.30 hod.                 (sraz absolventů v 7.45 hod.)
2. skupina - od 12.00 hod.               (sraz absolventů v 10.30 hod.)
3. skupina - od.15.00 hod.               (sraz absolventů v 13.30 hod.)
obor veřejná správa
od. 15.00 hod.                                 (sraz absolventů v 13.30 hod.)

Absolventi se po složení závěrečné státní zkoušky dostaví na studijní oddělení
absolventi oboru právo - ve dnech 25. 9. - 11. 10 2000
absolventi veřejné správy - ve dnech 26. 9. - 3. 11. 2000
Zde budou vyřazeni z evidence studentů, převezmou zpět svůj index a bude jim vystaveno potvrzení o ukončení studia. Zároveň každý absolvent předloží potvrzení o odevzdání vypůjčené literatury a doklad za uhrazení poplatku za promoce, který činí 500,-- Kč. Úhradu proveďte formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u
KB Plzeň - město, č. ú. 4811530257/0100, variabilní symbol 3275 0006 00, specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem. Pozvánky na promoce budou sloužit zároveň jako vstupenky.

Všichni absolventi se dostaví do budovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, Jungmanova č. 1 dle časového harmonogramu (jinak nebudou k promoci zařazeni). Během promoce bude zajištěno fotografování a videozáznam.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3570. (Sessions 3455)
publikováno: 27.9.2000
poslední zmìna: 22.11.2000