Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

43 - 2000/2001

kterou se mění vyhláška č. 18/1999 - 2000, o rigorozním řízení na Fakultě právnické ZČU.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 4. 9. 2001

Vyhláška děkana FPR č. 43 D /2001
kterou se mění vyhláška č. 18/1999 - 2000, o rigorozním řízení na Fakultě právnické ZČU.

Vzhledem k účinnosti zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 147/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a dalším právním předpisům stanovím:

Čl. I

1) V čl. 4 odst. 1 vyhlášky děkana FPr ZČU č. 18/1999 - 2000, o rigorozním řízení na Fakultě právnické ZČU (dále jen "vyhláška") se vypouští písmeno e).

2) V čl. 4 odst. 1 písmeno f) se za čárku vkládá text : "rigorozní práci uchazeč předkládá ve dvou vyhotoveních."

3) Čl. 4 odst. 4 vyhlášky zní:

"4) Rigorozní řízení je zahájeno dnem, kdy uchazeč doručí přihlášku včetně příloh osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím jiné osoby, včetně povozovatelů doručných a kurýrních služeb nebo jakýmkoli jiným způsobem. Adresa pro doručení je Fakulta právnická ZČU, Americká č. 42, 306 14 Plzeň. Rigorozní řízení však není zahájeno, pokud přílohou přihlášky není rigorozní práce alespoň v jednom vyhotovení."

4) Čl. 5 vyhlášky zní:

"1) Pokud jsou splněny požadavky stanovené v čl. 4 této vyhlášky, postoupí proděkan pro vědu a výzkum (dále jen "proděkan") rigorozní práci vedoucímu katedry, která zajišťuje výuku ve zvoleném oboru. Pokud je osoba proděkana a vedoucího katedry totožná, provede tyto úkony děkan. Pokud je uchazečem akademický pracovník ZČU, provede tyto úkony děkan vždy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 12 odst. 4 této vyhlášky.

2) Nejsou -li splněny podmínky uvedené v čl. 4 této vyhlášky a rigorozní řízení bylo přesto zahájeno, vyzve proděkan (děkan) uchazeče k doplnění přihlášky nebo jejích příloh ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů od odeslání výzvy. Marným uplynutím lhůty rigorozní řízení končí. V takovém případě se uchazeči vrací uhrazená částka ve výši náhrady snížená o 200,- Kč."

5) Čl. 6 odst. 1 vyhlášky zní:

"1) Vedoucí příslušné katedry (čl. 5 odst.1) určí z řad akademických pracovníků působících na jím vedené katedře dva oponenty, kteří posoudí formální a obsahovou úroveň práce. Rozhodoval -li podle čl. 5 odst.1 děkan, může jmenovat oponenty sám, v takovém případě však zařadí mezi oponenty sebe nebo některého z proděkanů. Pokud je uchazečem akademický pracovník ZČU, jmenuje oponenty děkan vždy.

6) V čl. 6 odst. 4 vyhlášky se část první věty následující za slovy "(Ph.D.)" a začínající slovem "přičemž..." vypouští.

7) v čl. 6 odst. 4 vyhlášky věta druhá se vypouštějí slova "z praxe."

8) Čl. 9 odst. 1 vyhlášky zní:

"1) Členy komise jmenuje a odvolává děkan z akademických pracovníků, kteří jsou profesory nebo docenty, dosáhli vědeckých hodností doktora věd ("DrSc.") nebo kandidáta věd ("CSc.") nebo titulu doktor udělovaného v doktorském studijním programu ("Ph.D."). Na návrh vedoucího katedry nebo se souhlasem vedoucího příslušné katedry může děkan jmenovat členem komise i jinou osobu nežli akademického pracovníka ZČU (zejména vědeckého pracovníka, významného odborníka z praxe a podobně)."

9) Do čl. 9 vyhlášky se doplňuje odst. 3, který zní:

"3) Členy komise jsou zpravidla oba oponenti, členem komise však vždy musí být alespoň jeden z oponentů rigorozní práce, byť není nositelem vědecké hodnosti."

10) Do čl. 9 vyhlášky se doplňuje odstavec 4, který zní:

"4) Pokud jsou oba oponenti akademickými pracovníky ZČU působícími na téže katedře a jeden z nich je děkanem, proděkanem, tajemníkem fakulty nebo vedoucím katedry, jmenuje děkan členem komise nebo předsedou komise vedoucího jiné katedry. Pokud je uchazeč akademickým pracovníkem ZČU, jmenuje děkan členem komise nebo předsedou komise vedoucího jiné katedry. Pokud je uchazeč akademickým pracovníkem ZČU působícím na Fakultě právnické, jmenuje děkan vždy předsedou komise vedoucího jiné katedry, než na které uchazeč působí."

11) V čl. 1O odst. 1 vyhlášky se slova "oznámí vedoucí katedry doporučeným dopisem" nahrazují slovy "oznámí předseda komise nebo na jeho žádost vedoucí katedry" a číslovka "60" se nahrazuje číslovkou "30."

12) V čl. 12 vyhlášky se dosavadní text označuje jako odstavec 1) a doplňují se odst. 2, 3, 4, a 5, jež zní:

"2) Požádá -li o to uchazeč, vrátí se mu po skončení rigorozního řízení přílohy přihlášky s výjimkou jednoho vyhotovení rigorozní práce a dokladu o náhradě nákladů. Pokud je státní rigorozní zkouška hodnocena stupněm "prospěl," mohou být přílohy podle předchozí věty uchazeči vráceny bezodkladně po vyhlášení jejího výsledku. Nepožádá -li o to uchazeč, zajistí proděkan podle § 20 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů, likvidaci osobních údajů. Osobními údaji, které je podle § 20 odst. 1 zákona č. 101/2OOO Sb. nutno vrátit nebo zlikvidovat, se rozumí přílohy přihlášky s výjimkou jednoho vyhotovení rigorozní práce a dokladu o náhradě nákladů. O likvidaci údajů není třeba subjekt údajů (uchazeče) vyrozumět.

3) Všichni akademičtí pracovníci zúčastnění na rigorozním řízení jsou povinni dbát ochrany osobních údajů uchazečů a zabránit tomu, aby s nimi bylo neoprávněně nakládáno. Jsou povinni chránit subjekt údajů před únikem informací o jeho osobním a soukromém životě, informací, kterými by mohl být identifikován, jakož i ostatních údajů ve smyslu zákona č. 1O1/2000 Sb. Stejnou povinnost má i osoba, která není akademickým pracovníkem, avšak plní úkoly v rigorozním řízení.

4) Tam, kde vyhláškou přenesl svá práva v rigorozním řízení děkan na proděkana nebo vedoucího katedry, může je vykonat sám. Tam, kde děkan přenesl vyhláškou svá práva na vedoucího katedry, může je vykonat proděkan, pokud tato vyhláška výslovně nestanoví jinak."

5) "Děkanem" podle této vyhlášky se rozumí i všechny osoby, které jsou podle Statutu Fakulty právnické ZČU oprávněny ho zastupovat v jeho nepřítomnosti.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l5. září 2001.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 2919. (Sessions 2849)
publikováno: 18.9.2001
poslední zmìna: 13.5.2005