Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

11 - 2000/2001

o řádu Studentské vědecké konference FPR ZČU

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne listopadu 2000
DFPR - /2000

Vyhláška děkana FPR č. 11 - 2000/2001
o řádu Studentské vědecké konference FPR ZČU

Díl první
Obecná ustanovení

Čl. 1

( 1 ) Studentská vědecká konference (dále jen "vědecká konference") je dobrovolná zájmová činnost vysokoškolských studentů práv a jiných příbuzných oborů v České republice i v zahraničí. Vědecká konference je studentská vědecká soutěž, v níž se předkládají přihlášené práce soutěžících (dále jen "práce") k odbornému posouzení a následné obhajobě před odbornou porotou (dále jen "porotou").
( 2 ) Vědeckou konferenci pořádá Fakulta právnická Západočeské univerzity, přičemž ji může pořádat ve spolupráci s jinými osobami či orgány.

Čl. 2

Posláním vědecké konference je
a) všestranně podporovat a rozvíjet odborné zájmy studentů,
b) vést studenty k samostatnému tvořivému myšlení a vědecké práci,
c) napomáhat k vyhledávání obzvláště talentovaných studentů a podporovat jejich odborný růst.

Čl. 3

( 1 ) Soutěž v rámci vědecké konference je dvouúrovňová. Není-li v tomto Řádu uvedeno jinak, soutěží se každoročně v těchto kolech:
a) v místním kole, jež se koná zpravidla v rámci jedné fakulty, výjimečb) ně pak, zejména v případě menšího počc) tu soutěžících, v rámci více fakult,
d) v mezinárodním kole.
( 2 ) Jestliže se přihlásili pouze soutěžící z České republiky nebo je-li počet zahraničních účastníků velmi nízký, je možno konat pouze místní kolo, v němž pak soutěží i zahraniční účastníci.

Čl. 4

( 1 ) Soutěžícími mohou být studenti bakalářských, magisterských či doktorských studijních programů v oboru právo nebo v příbuzných oborech (zejm. veřejná správa, historie, politologie, mezinárodní vztahy, jiné sociální a humanitní vědy).
( 2 ) Práce může být sepsána a do soutěže přihlášena jedním soutěžícím nebo více soutěžícími společně. Soutěží-li více soutěžících společně s jednou prací, vystupují jako jeden soutěžící. V takovém případě si určí, který z nich za ně jedná navenek. Neurčí-li žádnou osobu, určí ji orgán pověřený k tomu tímto Řádem nebo akty vydanými na jeho základě.

Díl druhý
Soutěžní bloky

Čl. 5

Soutěžící volí pro svoji práci jeden z následujících soutěžních bloků:

a) 1. Teoreticko-historický s podobory:
1.1. Právní dějiny
1.2. Právní teorie
1.3. Právní filosofie
1.4 Právní sociologie

b) 2. Soukromoprávní I s podobory:
2.1. Občanské právo
2.2. Obchodní právo
2.3. Civilní proces

c) 3. Soukromoprávní II s podobory:
3.1. Rodinné právo
3.2. Pracovní právo
3.3. Práva k nehmotným statkům

d) 4. Veřejnoprávní I s podobory:
4.1. Ústavní právo
4.2. Mezinárodní právo
4.3. Evropské právo

e) 5. Veřejnoprávní II s podobory:
5.1. Finanční právo
5.2. Správní právo
5.3. Právo soc. zabezpečení
5.4. Právo životního prostředí

f) 6. Trestněprávní s podobory:
6.1. Trestní právo hmotné
6.2. Trestní proces
6.3. Kriminologie
6.4. Kriminalistika

Čl. 6

O zařazení práce do soutěžního bloku rozhoduje autor. Změnu v zařazení je možné provést výjimečně, nejpozději v místním kole, se souhlasem autora a v dostatečném časovém předstihu před obhajobou, nejméně pak týden předem.

Díl třetí
Komise Studentské vědecké konference

Čl. 7

( 1 ) Zřizuje se Komise Studentské vědecké konference (dále jen "Komise"). Komise je šestičlenná a je složena z vědecko-pedagogických pracovníků a studentů FPR ZČU, kteří jsou ochotni tuto funkci přijmout. Její funkční období je dvouleté.
( 2 ) Členové Komise mohou být do funkce jmenováni opakovaně. Členy Komise jmenuje do funkce děkan fakulty po vyjádření Akademického senátu FPR ZČU.

Čl. 8

( 1 ) Komise volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu a místopředsedu. Nezvolí-li některého z nich, jmenuje jej děkan.
( 2 ) Předseda vystupuje a jedná za Komisi navenek. Místopředseda zastupuje předsedu, je-li tento nepřítomen nebo nemůže-li dočasně vykonávat svoji funkci, Rovněž jej zastupuje v úkonech, ke kterým jej předseda svým rozhodnutím výslovně zmocní.

Čl. 9

V působnosti Komise jsou veškeré otázky spojené s konáním vědecké konference, nejsou-li vyhrazeny jiným orgánům či osobám. V působnosti Komise je tedy zejména:
a) celková organizace jednotlivých kol studentské vědecké konference,
b) koordinace provádění jednotlivých kol vědecké konference s vedením FPR ZČU
c) a jednotlivými katedrami.

Čl. 10

( 1 ) K plnění svých úkolů vyplývajících z tohoto řádu může Komise v rozsahu své působnosti vydávat rozhodnutí a pokyny obecné povahy. Rozhodnutí a pokyny obecné povahy jsou závazné pro soutěžící a pro osoby, jež se podílejí na organizaci a provádění vědecké konference.
( 2 ) Jako pokyn obecné povahy může Komise zejména vydat:
a) jednací řád Komise,
b) soutěžní pravidla vědecké konference a jejich přílohy, kterými mohou zejména být
- formuláře přihlášky k účasti na vědecké konferenci,
- pokyny ohledně formálních náležitostí prací a
- formuláře anotací prací.
( 3 ) Komise rovněž může svěřit řešení dílčích otázek spojených s organizací a prováděním jednotlivých kol vědecké konference jiným osobám.

Díl čtvrtý
Základní pravidla soutěže

Čl. 11

( 1 ) Místní a mezinárodní kolo vědecké konference se konají každoročně v termínech, které Komise určí a vhodným způsobem zveřejní aspoň 6 měsíců před prvním dnem měsíce, v němž se má příslušné kolo konat. Podmínkou konání příslušného kola je, že se do konce třetího měsíce před měsícem, v němž se má kolo konat, přihlásí alespoň takový počet soutěžících stanovených Komisí v prováděcím předpise.
( 2 ) Nepřihlásil-li se dostatečný počet soutěžících, oznámí Komise všem soutěžícím, že se příslušné kolo vědecké konference nekoná. Bez předchozího konání místního kola se nemůže konat mezinárodní kolo.

Čl. 12

Podmínkou soutěže na vědecké konferenci je, že účastník ve lhůtě stanovené Komisí odevzdá práci za podmínek stanovených Komisí a vyplní a odevzdá předepsané formuláře (zejména přihlášku).

Čl. 13

( 1 ) Hodnocení prací probíhá ve dvou fázích:
a) zpracováním oponentského posudku,
b) veřejnou obhajobou práce.
( 2 ) Zpracováním oponentského posudku pověří Komise osobu, která je ochotna tento úkol přijmout a má potřebnou odbornou kvalifikaci. Takto pověřená osoba je povinna posudek zpracovat ve lhůtě stanovené Komisí.
( 3 ) Veřejná obhajoba práce se sestává z úvodního vystoupení soutěžícího a následné diskuse.
( 4 ) Podrobnosti upraví Komise pokynem obecné povahy (čl. 10 odst. 1).

Čl. 14

( 1 ) Práce hodnotí porota složená z lichého počtu členů, nejméně však třech, kterou jmenuje předseda Komise. Členem poroty může být jmenována osoba, která je ochotna tuto funkci přijmout a má potřebnou kvalifikaci. V porotě by pokud možno měly být zastoupeny i osoby bez pracovního či jiného užšího vztahu k ZČU.
( 2 ) Pro každý soutěžní blok se zpravidla jmenuje jedna porota. S ohledem na počet soutěžících však lze jmenovat společnou porotu pro více soutěžních bloků.
( 3 ) Podrobnosti o jednání a rozhodování poroty upraví Komise pokynem obecné povahy (čl. 10 odst. 1).

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3179. (Sessions 3129)
publikováno: 27.11.2000
poslední zmìna: 27.11.2000