Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

34D - 2002/03

o změně vyhlášky č. 18/1999 - 2000, o rigorozním řízení na Fakultě právnické ZČU

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 10. 6. 2003

Vyhláška děkana FPR č. 34 D /2003
kterou se mění vyhláška č. 18/1999 - 2000, o rigorozním řízení na Fakultě právnické ZČU

Čl. I

1) V čl. 2 odst. 1 vyhlášky děkana FPr ZČU č. 18/1999 -2000 (dále jen "vyhláška") se tečka na konci nahrazuje čárkou a vkládá se text, který zní:

"jakož i v kterékoli jiném oboru, ve kterém je Fakulta oprávněna realizovat magisterský studijní program "právo a právní vědy" ke dni zahájení rigorozního řízení (např. právo životního prostředí, mediální právo aj.).

2) V čl. 3 odst. 1 vyhlášky se na konci odstavce připojuje věta:

"Konzultace ve stanoveném rozsahu se poskytují pouze na žádost uchazeče."

3) Čl. 3 odst. 2 vyhlášky zní:

"Na žádost uchazeče lze poskytnout konzultace a umožnit použití informačních systémů a zařízení Fakulty nad rámec stanovený v odstavci 1) v rozsahu sjednaném s vedoucím příslušné katedry, a to i před zahájením rigorozního řízení. Použití informačních systémů a zařízení Fakulty může povolit také děkan nebo kterýkoli z proděkanů."

4)Čl. 4 odst. 4 vyhlášky zní:

"Rigorozní řízení je zahájeno dnem doručení písemné přihlášky a příloh, způsob doručení určuje uchazeč. Rigorozní práce a kopie diplomů však nemohou být doručeny elektronickou poštou."

5)Čl. 10 odst. 2 vyhlášky zní:

"Státní rigorozní zkouška sestává z obhajoby rigorozní práce, která je doplněna položením nejméně tří otázek z oboru, jehož se rigorozní práce týká. Zpravidla pokládá každý z členů komise jednu otázku, možné je pokládat i otázky doplňující. Otázky se kladou a uchazeč na ně odpovídá v rámci rozpravy, kterou prokazuje znalost oboru, v němž rigorozní práci vypracoval. Trvání státní rigorozní zkoušky zpravidla nemá přesáhnout šedesát minut. Pokud trvání státní rigorozní zkoušky přesáhne dobu určenou v předchozí větě, je předseda komise povinen nabídnout uchazeči patnáctiminutovou přestávku. Uchazeči musí být při státní rigorozní zkoušce k dispozici nealkoholické nápoje. Státní rigorozní zkoušku lze skládat v jiném jazyce než v češtině jen na žádost uchazeče a se souhlasem předsedy komise. V ostatním platí pro státní rigorozní zkoušku přiměřeně ustanovení vnitřních předpisů ZČU o státních závěrečných zkouškách."

6) V čl. 12 odst. 2 vyhlášky se tečka za druhou větou nahrazuje čárkou a doplňuje se text: "a to nejpozději do dvanácti měsíců od skončení rigorozního řízení."

Čl. II

1) S osobními údaji staršími dvanácti měsíců před účinností této vyhlášky je třeba naložit podle čl. 12 odst. 2 této vyhlášky nejpozději do 31.12.2004.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem l. července 2003.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3481. (Sessions 3339)
publikováno: 2.4.2004
poslední zmìna: 13.5.2005