Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

1 - 2000/2001

o úhradách režijních nákladů za mimořádné a nadstandardní úkony

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 28. 8. 2000
DFPR - 824 /2000

Vyhláška děkana FPR č. 1 - 2000/2001
o úhradách režijních nákladů za mimořádné a nadstandardní úkony

1. Na základě Směrnice kvestora č. 14 K/2000 ze dne 24. července 2000 byla stanovena výše náhrad režijních nákladů za mimořádné a nadstandardní úkony a činnosti vykonávané pro studenty ZČU a způsob jejich úhrady.

2. Specifikace náhrad režijních nákladů a jejich sazebník jsou uvedeny v příloze č. 1

3. Úhrada náhrad se vyžaduje před započetím vyřizování požadavku a provádí se bezhotovostně. Bezhotovostní úhrada se realizuje formou převodu nebo vkladem na bankovní účet ZČU u KB Plzeň - město, č. ú. 4811530257/0100 s uvedením variabilního a specifického symbolu.

Variabilní symbol - 3275 000X RR
X - číselný kód tržby - 2 - náhrady režijních nákladů za mimoř. a nadstand.úkony
3 - indexy
4 - poplatky za studium delší než je standardní doba studia
5 - poplatky za studium v dalším studijním programu
6 - promoce

RR - rok, jehož se platba týká

Specifický symbol je určen rodným číslem bez čísla za lomítkem

Tato vyhláškae nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2000

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan fakulty právnické

vložil : Václav Bednář, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3522. (Sessions 3453)
publikováno: 27.9.2000
poslední zmìna: 25.9.2000