Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

15D /2010

o zkouškách, zásadách evidence studijních výsledků a oznamování výsledků písemných zkoušek a zápočtů

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 17.12.2009
DFPR - 370/09

Vyhláška děkana FPR č. 15 D 2009/2010
o zkouškách, zásadách evidence studijních výsledků a oznamování výsledků zkoušek a zápočtů

Čl. I
Přihlašování na zkoušky

1. Všechny zkouškové termíny musejí být předem vypsány v informačním systému STAG, přes který se ke zkoušce studenti zapisují. Jiné formy vypisování termínů se zakazují.
2. Student se může ke zkoušce zapsat nejpozději jednu hodinu před jejím začátkem.
3. Dostaví-li se na termín zkoušky student, který není ke zkoušce v informačním systému STAG zapsán, může být na základě úvahy zkoušejícího vyzkoušen, je-li na termínu volné místo. Zkoušející takto vyzkoušeného studenta zapíše nejpozději do sedmi dnů ode dne vykonání zkoušky na termín vypsaný podle odstavce 1.

Čl. II
Odhlášení, odstoupení a omluva studenta od zkoušky

1. Student má právo odhlásit se od zkoušky až do jejího začátku; začátek zkoušky je uveden v informačním systému STAG. Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce přihlášen.
2. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím začátku uvedeném v informačním systému STAG, je klasifikován známkou nevyhověl.
3. Nedostaví-li se student ke zkoušce bez řádné omluvy, je klasifikován známkou nevyhověl. Student se může z vážných, zejména zdravotních důvodů omluvit i dodatečně, nejpozději do pátého dne od termínu určeného pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející.

Čl. III
Vedení evidence studijních výsledků

1. Za řádné vedení evidence studijních výsledků je odpovědný vedoucí katedry garantující příslušný předmět.
2. Všechny údaje o studijních výsledcích (zápočty, zkoušky) se evidují současně v oficiálním zápočtovém (zkouškovém) katalogu, v informačním systému STAG a ve výkazu o studiu (indexu). Podrobnosti stanoví směrnice prorektora pro studijní a pedagogickou činnost.
3. Oficiální zápočtový (zkouškový) katalog je tištěn jedenkrát za semestr, a to zvlášť pro každý předmět a pro každý semestr studia; konkrétní termín tisku se řídí pokynem prorektora pro studijní a pedagogickou činnost.
4. Tisk oficiálních zápočtových (zkouškových) katalogů probíhá na příslušných katedrách. Oficiální zápočtový (zkouškový) katalog musí být na každé straně opatřen razítkem příslušné katedry nebo studijního oddělení, musí z něj být patrné, kdo a kdy jej vytisknul.

Čl. IV
Oznamování výsledků písemných zkoušek a zápočtů

Vyučující oznámí studentovi výsledek zkoušky nebo zápočtu do tří pracovních dnů ode dne konání zkoušky nebo zápočtu. Tato lhůta začíná běžet první následující den po konání zkoušky nebo zápočtu. U zápočtů, jejichž podmínkou je vypracování semestrální práce, oznámí vyučující výsledky do tří pracovních dnů od termínu stanoveného vyučujícím jako termín pro její vyhodnocení. Výsledky nejsou zveřejňovány prostřednictvím informačního systému STAG.

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 20. prosince 2009.

JUDr. Jiří Pospíšil
Děkan FPR

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4283. (Sessions 3483)
publikováno: 17.12.2009
poslední zmìna: 8.1.2010