Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

39 D /2004

o organizaci přezkumného řízení v roce 2004

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 3. 6. 2004

Vyhláška děkana FPR č. 39 D 2003/2004
o organizaci přezkumného řízení v roce 2004

I.

1) V případě návrhu na přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí uchazeče ke studiu návrh posoudí Komise pro přijímací řízení jmenovaná v čl. II této vyhlášky (dále jen "Komise").

2) Komise posoudí návrh ze všech hledisek a hlasováním rozhodne o tom, zda jsou splněny podmínky autoremedury. Dospěje-li Komise k závěru, že podmínky autoremedury splněny jsou, o hlasování pořídí protokol, jehož vzor je přílohou této vyhlášky.

3) Nesouhlasí-li děkan s návrhem Komise, požádá ji o zdůvodnění návrhu. Nesouhlasí-li děkan s návrhem ani po tomto zdůvodnění, předloží věc rektorovi ZČU k rozhodnutí.

4) Neshledá-li Komise podmínky autoremedury, navrhne předložení návrhu rektorovi. Nesouhlasí-li děkan s návrhem Komise, postupuje se podle třetího odstavce tohoto článku této vyhlášky.

5) V případech zvláštního zřetele hodných navrhne děkan Komisi posouzení návrhu z hlediska podmínek autoremedury. Komise postupuje v takovém případě podle odst. 2 a 3 tohoto článku.

6) Účast členů Komise na jejím jednání je povinná. O omluvě člena Komise rozhoduje její předseda.


II.

1) Komisi tvoří předseda Komise a členové Komise.

2) Předsedou Komise je proděkan pro studium, JUDr. Jaroslav Zachariáš, CSc. Pokud nebude přítomen, zastupuje jej v plném rozsahu JUDr. Ivan Tomažič.

3) Členy Komise jsou:
JUDr. Ivan Tomažič,
Doc. Dr. Pavel Prunner, CSc.,
JUDr. Daniel Telecký.

4) Komise rozhoduje prostou většinou hlasů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

5) Hlasování podle odstavce čtvrtého se děje aklamací.

6) Vyhotovení protokolů o hlasování Komise, je-li jich podle této vyhlášky zapotřebí, zajišťuje předseda Komise. Předseda může pověřit pořízením protokolu jiného člena. Totéž oprávnění má člen Komise, který podle odstavce druhého tohoto článku předsedu zastupuje.

7) Protokol o hlasování Komise musí být podepsán všemi jejími členy, pokud děkan závěry Komise neodmítne, vyznačí na protokole svůj souhlas.

8) Odepře-li některý z členů Komise podpis, uvede předseda Komise nebo člen Komise, který protokol pořídil, na protokolu tuto skutečnost s uvedením důvodu.

9) Komise má právo jednat v nepřítomnosti děkana.

10) Členové Komise jsou povinni zajistit svou účast na jednáních o návrzích na přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu.

JUDr. Milan Kindl, CSc.
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 5135. (Sessions 4767)
publikováno: 21.6.2004
poslední zmìna: 21.6.2004