Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

7 D-2001/2002

o přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta právnická

V Plzni dne 5. prosince 2001
DFPR- 2025/01

Vyhláška děkana FPR č. 7 D-2001/02
o přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu

Teoretické právní vědy č. oboru KKOV 6801V

na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni pro šk. r. 2002/2003

I.

Podmínky přijetí

a) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu v oboru právo,
b) úspěšné složení ústní přijímací zkoušky.

II.

Podávání přihlášek

1. Přihlášky se podávají na oddělení vědy a výzkumu Fakulty právnické na předepsaném tiskopise nebo zasílají poštou doporučeně na adresu Fakulta právnická ZČU, oddělení vědy a výzkumu, Americká 42, 306 14 Plzeň, od

1. února 2002 do 31. května 2002

2. V přihlášce uchazeč zvolí příslušný obor v rámci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy o který má zájem. Obory jsou:
· Teorie práva
· Právní dějiny
· Občanské právo
· Trestní právo
· Správní právo
· Obchodní právo
· Ústavní právo
· Mezinárodní právo

Součástí přihlášky je:

- doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a eventuální dosavadní praxi. Je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,
- životopis,
- seznam odborné činnosti (publikovaných prací či jiných odborných výsledků ), název diplomové práce a případně posudky na tyto práce,
- téma disertační práce v DSP z vypsaných témat na příslušný školní rok nebo vlastní téma (v tomto případě po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a schvalené děkanem),
- stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu,
- 1 ks foto 3,5x4,5 cm
- doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení

III.

Přijímací komise

1. Děkan na návrh OR jmenuje pro každý DSP přijímací komisi z řad profesorů a docentů daného oboru podle specializací doktorského programu a vyhlásí pro každý DSP termín přijímacího řízení. Uchazeči se zařazují k příslušné komisi podle jimi zvolené specializace.

2. Přijímací komise zasedá ve složení: předseda komise, dalších tři členové, vedoucí příslušné katedry a předpokládaný školitel.

IV.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou rozpravy o základních institutech oboru. Uchazeč předloží komisi údaje o své publikační činnosti, popř. o jiných aktivitách v oboru, pokud je nepřiložil jako součást přihlášky. Přijímací zkouška je veřejná.

V.

Hodnocení zkoušky

Přijímací komise zhodnotí znalosti uchazeče, jakož i další podklady důležité pro rozhodnutí. Položené otázky a průběh zkoušky zaznamená do protokolu. Předkládá děkanovi návrh na přijetí, nebo nepřijetí uchazeče. Návrh musí být odůvodněn.

VI.

Rozhodnutí o přijetí

1. Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

2. O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan.

3. Rozhodnutí o přijetí se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek k přijetí ke studiu a doručuje se uchazeči do vlastních rukou.

4. Rozhodnutí musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jednací číslo, pod nímž je rozhodnutí na fakultě evidováno,
b) datum vydání,
c) jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště uchazeče,
d) výrok o přijetí či nepřijetí uchazeče včetně uvedení fakulty, akademického roku, studijního programu, formy studia, s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto, školitele, téma disertace na které je přijat, termín zápisu, u prezenční formy i výši stipendia,
e) odůvodnění,
f) poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí a o náležitostech této žádosti
g) jméno a funkci osoby odpovědné za správnost vyhotovení,
h) podpis děkana nebo pověřeného proděkana

5. Rozhodnutí musí být opatřeno razítkem fakulty

6. Stejnopis rozhodnutí je součástí protokolu o přijímacím řízení.

V.

Zápis do studia

Přijatý uchazeč se dostaví k zápisu v termínu uvedeném v rozhodnutí děkana o přijetí. Zápis uchazeče zabezpečuje oddělení vědy FPR.

JUDr. Milan Kindl, CSc., v.r.,
děkan Fakulty právnické

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 3822. (Sessions 3707)
publikováno: 1.4.2004
poslední zmìna: 1.4.2004