Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

11D /2010

o uznávání zápočtů a zkoušek

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni dne 30.11.2009
DFPR - 300/09

Vyhláška děkana FPR č. 11 D 2009/2010
o uznávání zápočtů a zkoušek

Čl. I

1. Uznávání zápočtů a zkoušek na Fakultě právnické se řídí jednotným Studijním a zkušebním řádem (dále jen „SaZŘ“) Západočeské univerzity v Plzni (čl. 25 SaZŘ). Tato vyhláška toliko zpřesňuje podmínky pro uznání a postup, který k uznání vede.

Čl. II

1. Student svoji žádost adresuje proděkanovi pro studijní záležitosti prostřednictvím Studijního oddělení fakulty na formuláři, který je přílohou této vyhlášky.
2. Žádost musí být podána nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost umožňující uznání předmětů, tedy od okamžiku zápisu ke studiu (čl. 25 odst. 6 SaZŘ).
3. Nezbytnou přílohou žádosti je úředně ověřený doklad potvrzující vykonání zápočtu nebo zkoušky a doklad obsahující informaci o rozsahu a obsahu předmětu ze studijního katalogu pro akademický rok, kdy byl předmět absolvován (čl. 25 odst. 5 SaZŘ); to neplatí v případě žádosti dle čl. III.
4. K žádosti student předloží též doklad o zaplacení administrativního poplatku.

Čl. III

1. Studentovi, který úspěšně ukončil studium jednoho studijního programu na fakultě nebo který již na fakultě studoval a byl znovu přijat ke studiu, může děkan uznat některé vykonané zkoušky a zápočty, pokud neuplynuly více než dva roky od doby, kdy student ukončil předchozí studium (čl. 25 odst. 1 SaZŘ); k tomu není třeba vyjádření příslušné katedry.
2. Děkan zároveň může rozhodnout o započtení odpovídajícího počtu kreditů.

Čl. IV

1. Studentovi, který absolvoval předměty na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, může děkan uznat některé vykonané zkoušky a zápočty, neuplynuly-li od ukončení předchozího studia více než dva roky (čl. 25 odst. 4 písm. b/ SaZŘ).
2. V tomto případě musí student doložit stanovisko katedry, která příslušný předmět na fakultě garantuje. Katedra je povinna vyjádřit se neprodleně, nejdéle do dvou týdnů od okamžiku, kdy žádost obdrží, jinak platí že s uznáním nesouhlasí.
3. V případě svého kladného rozhodnutí děkan zároveň stanoví počet kreditů, které student za uznaný předmět získá.

Čl. V

1. Studentovi, který studuje některé předměty v rámci jiného studijního programu, může děkan uznat absolvování těchto předmětů a stanovit jim odpovídající počet kreditů, požádá-li student výslovně o jejich započítání (čl. 25 odst. 4 písm. a/ SaZŘ).
2. V tomto případě musí student doložit stanovisko katedry, která příslušný předmět na fakultě garantuje. Katedra je povinna vyjádřit se neprodleně, nejdéle do jednoho týdne od okamžiku, kdy žádost obdrží, jinak platí, že s uznáním nesouhlasí.

Čl. VI

1. Na studenta, kterému děkan uznal za předchozí studium alespoň 30 kreditů dle čl. III nebo čl. IV, se nevztahuje povinnost aktivně získat za první semestr studia 20 kreditů (čl. 25 odst. 7 SaZŘ). Musí však za první rok studia aktivně získat 40 kreditů.
2. Předměty, jim příslušející kredity a známky z předmětů uznaných dle čl. III nebo čl. IV se studentovi započítávají do celkového počtu kreditů získaných během studia a do celkového váženého studijního průměru, ne však v daném akademickém roce.

Čl. VII

1. Zkoušky z předchozího studia s hodnocením „dobře“ (či srovnatelným hodnocením) se neuznávají. Takovou zkoušku lze uznat toliko jako zápočet nebo zápočet před zkouškou, jsou-li pro to splněny ostatní podmínky dle této vyhlášky.
2. Zápočty a zkoušky lze uznat pouze v případě, že od jejich složení neuplynula doba delší tří let.

Čl. VIII

1. Při kontrole studijních povinností studentů, kteří na fakultě studují v akademickém roce 2009/2010 prvním rokem, a vztahuje se na ně povinnost získat v prvním semestru nejméně 20 kreditů, se do počtu kontrolovaných kreditů počítají též kredity za uznané zápočty a zkoušky.
2. Při kontrole studijních povinností studentů, kteří na fakultě studují v akademickém roce 2009/2010 prvním rokem, a vztahuje se na ně povinnost získat v prvním roce studia nejméně 40 kreditů, se do počtu kontrolovaných kreditů počítají též kredity za uznané zápočty a zkoušky.
3. Při kontrole studijních povinností po ukončení akademického roku 2009/2010 a následujících akademických let se do počtu kontrolovaných kreditů počítají též kredity za uznané zápočty a zkoušky, došlo-li k uznání v rozhodném období čtyř zkoumaných semestrů, a zároveň před začátkem akademického roku 2010/2011.

Čl. IX

1. Touto vyhláškou se zrušují všechny vyhlášky, pokyny a jiné obdobné předpisy platné doposud na fakultě a týkající se uznávání zápočtů a zkoušek.

JUDr. Jiří Pospíšil
Děkan FPR

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: FPR - vyhlášky děkana
Počet zobrazení 4924. (Sessions 3988)
publikováno: 3.12.2009
poslední zmìna: 17.12.2009