Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Zápisy povinně volitelných předmětů na ak. rok 2009/2010

Sdělení proděkana pro studium.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická

V Plzni, dne 13.května 2009
DFPR – 45/2009

Sdělení proděkana pro studium 22P-2008/09
o zápisech povinně volitelných předmětů na ak. rok 2009/10

Studenti magisterského studia Právo si volí podle Pokynu č. 3 P/2009 prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost volitelné předměty pro ak. rok 2009/10 dle níže uvedeného rozpisu. Studenti bakalářského studia obor Veřejná správa nemají ve studijním programu žádné povinně volitelné předměty, volí si pouze ve 3. ročníku předmět Diplomová práce. Povinné předměty si studenti nezadávají!

2. ročník obor Právo - 2 PV na ak. r. 2009/10
3. ročník obor Právo - 2 PV na ak. r. 2009/10
4. ročník obor Právo - 2 PV na ak. r. 2009/10

5. ročník obor Právo - zadání předmětu - Diplomová práce – katedra/DP/LS
3. ročník obor Veřejná správa - zadání předmětu - Bakalářská práce – katedra/BP/LS

Zápisy proběhnou v počítačových učebnách v Plzni – viz Pokyn č. 3 P/2009 v těchto termínech:

27. května a 28. května 2009 - pouze pro 4. a vyšší ročník
29. května – 3. července 2009 - pro všechny studenty
24. srpna – 3. září 2009 - pro všechny studenty

Bližší informace viz Pokyn prorektorky č. 3 P/2009.

Nabídka PV spolu s rozvrhy budou k dispozici v počítačové učebně. Předměty Kriminalistika l, 2, Cenné papíry l, 2, Kanonické právo l, 2, Právní dějiny mimoevropských zemí 1, 2 lze volit pouze na oba kurzy (tzn. 1, 2 současně). Studenti si mohou volit jako PV Cizí jazyk s tím, že platí Cizí jazyk = jeden PV za semestr (i když je zakončen zápočtem).

Volba povinně volitelných předmětů je pro všechny studenty povinná a závazná, student je povinnen se zúčastnit předzápisu do 3.9.2009 (do 15.00 hod).

Případné změny volby PV budou vyřizovány na základě žádostí potvrzených vyučujícím spolu s potvrzením o zaplacení administrativního poplatku v částce 100,-- Kč/předmět.
Termíny pro podávání těchto žádostí jsou:
- pro ZS ak. roku 2009/10 do 15.11.2009
- pro LS ak. roku 2009/10 do 31.3.2010

Doc. JUDr. Milan Kindl CSc.
proděkan pro studium

vložil : Juristic Plzen, do rubriky: FPR - studium
Počet zobrazení 17258. (Sessions 13883)
publikováno: 20.5.2009
poslední zmìna: 20.5.2009