Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

Katedry

Katedry jsou organizačními útvary zřizovanými pro jeden nebo více příbuzných předmětů vyučovaných na fakultě. Katedra je odborným celouniverzitním garantem vyučované vědní disciplíny.

Katedru tvoří akademičtí pracovníci fakulty. Na katedře mohou působit rovněž externí učitelé a studenti magisterského studijního programu jako pomocné vědecké síly.

Děkan jmenuje vedoucího katedry na dobu tří let a odvolává jej. Vedoucí katedry je vybírán z předních odborníků vědní disciplíny, jejímž celouniverzitním garantem katedra je, na základě výběrového řízení. Po projednání s vedoucím katedry může děkan jmenovat nebo odvolat také jeho zástupce.

Vedoucí katedry předkládá děkanovi návrhy a podklady týkající se organizace práce katedry a odpovídá za plnění jejích úkolů.

Vedoucí katedry zejména:

· Je odborným garantem rozvoje vědní disciplíny, jejímž je katedra celouniverzitním garantem, a to jak ve výuce, tak i v oblasti vědy

· Organizuje výuku předmětů, pro niž byla katedra zřízena

· Ustanovuje po projednání s děkanem tajemníka katedry a ukládá mu úkoly, případně jej po projednání s děkanem odvolává

· Pomáhá učitelům pověřeným výukou při organizaci vzdělávací činnosti

· Vyjadřuje se k rozhodování děkana v pracovněprávních věcech členů katedry a předkládá příslušné návrhy děkanovi

· Zajišťuje vnitrostátní styky s představiteli příslušných předmětů a ve spolupráci s příslušným proděkanem i styky mezinárodní.

Katedry fakulty právnické jsou:

1. Katedra teorie práva

2. Katedra právních dějin

3. Katedra občanského práva

4. Katedra trestního práva

5. Katedra obchodního práva

6. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

7. Katedra ústavního práva)

8. Katedra správního práva

9. Katedra veřejné správy

10. Katedra národního hospodářství a finančního práva

11. Katedra mezinárodního práva

12. Katedra forenzních disciplín

vložil : Jitka Skoblová, do rubriky: Juristic - co se muze hodit o st
Počet zobrazení 15703. (Sessions 11703)
publikováno: 18.9.2000
poslední zmìna: 18.9.2000