Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

Kvalita výuky na ZČU

Základní informace, které zpracovala JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.

Komise pro kvalitu výuky ZČU je iniciativním a poradním orgánem rektora. Skládá se z předsedy, místopředsedy, jednatele a nejméně 6 dalších členů tak, aby každá fakulta ZČU i studentská komora měla v komisi alespoň jednoho zástupce. Členem Komise je i předseda Akreditační komise ZČU. Komisi jmenuje rektor svým rozhodnutím.

Jedním z nástrojů systematického zdokonalování kvality vzdělávacího procesu je zavedení a provádění účinného systému řízení kvality. Kvalita výuky je ovlivněna nejen přímým vztahem mezi pedagogem a studentem a nezávisí pouze na schopnostech studenta a pedagoga, ale i na prostředí a materiálních podmínkách, ve kterých výuka a studium probíhá.

Systém zvyšování kvality výuky na ZČU je určen především pro její vnitřní potřebu a pro potřebu jednotlivých pracovníků a funkcionářů odpovědných za kvalitu výuky. Výstupy systému mohou sloužit i jako součást akreditace jednotlivých předmětů nebo jako zdroj podkladů pro akreditaci studijních programů, oborů a fakult. Cílem je důraz na kontinuální zvyšování kvality samotného vzdělávacího procesu (struktura studijních programů, adekvátnost cílů, prostředků, metod a forem výuky…), lidského faktoru (vysoká odbornost, pedagogické schopnosti, schopnost a ochota se trvale vzdělávat a reagovat na nejnovější vývoj v oboru…) a materiálního a technického zabezpečení výuky.

Modul KVALITA VÝUKY je součástí portálu ZČU a má samostatnou záložku.

Hodnocení kvality výuky se děje na portletu umožňující studentům vyplnit přístupné dotazníky, ve kterých mohou hodnotit předměty nebo služby. Dotazníky na předmět jsou vypisovány po skončení každého semestru. Studenti mají hodnocení přístupné i ze STAGu na záložce MOJE STUDIUM, odkud se dostanou přímo na přehled probíhajících hodnocení resp. na otevřený dotazník. Prosím o informování studentů o této možnosti.

Služby (knihovna, CIV, správa budov…..) mohou hodnotit i akademičtí pracovníci pokud je dotazník vypsán.

Akademičtí pracovníci do aplikace se vstupují přes Portál ZČU (je potřeba Orion heslo, pokud není, je nutné ho zřídit přes CIV). Dále se vstupuje přes stránku Moje výuka a nahoře je třeba kliknout na Hodnocení výuky. Přístup je možný i přes STAG ze stránky MOJE VÝUKA.

Rozbalí se menu: Vyjádření vedení a fakult, Zveřejněné výsledky anket, Návod, FAQ, Stránky Komise, Dotazy, připomínky a potíže, Výsledky z minulých let, Průběžné výsledky, Globální výsledky ankety.

Výsledky se zobrazují:

  1. Akademičtí pracovníci (garanti) vidí výsledky ankety u jimi vyučovaných předmětů. Taktéž se jim zobrazí textové připomínky studentů, které mohou být anonymní nebo podepsané, na něž je možné do 1 týdne od zveřejnění výsledků reagovat.

  2. Vedoucí katedry ze své pozice vidí výsledky všech předmětů zajišťovaných jeho katedrou a taktéž všechny připomínky studentů. Do 1 týdne od zveřejnění výsledků je možné se k nim vyjádřit. Je proto specielně zaveden portlet „Vyjádření vedení“, ve kterém je možné najít vyjádření prorektorky ZČU, děkanů fakult a vedoucích kateder.  1. Děkan fakulty má zpřístupněny všechny výsledky a připomínky studentů za fakultu. Má taktéž možnost se vyjádřit k hodnocení kvality za fakultu. Jeho odpověď je uveřejněna na portletu „Vyjádření vedení“.

  2. Prorektorka pro studium

Pro zveřejňování výsledků ankety pro výsledky hodnocení platí tyto zásady:

  • Následující den po ukončení ankety budou zpracované výsledky k dispozici odpovědným pracovníkům (garantům předmětů, vedoucím kateder, děkanům, prorektorce pro studijní záležitosti, rektorovi).

  • Garanti předmětů budou mít týden na to, aby na vyhodnocení ankety reagovali. V tomto období budou mít garanti předmětů možnost zveřejnění výsledků hodnocení svého předmětu vetovat. Toto svoje rozhodnutí budou moci zdůvodnit zveřejněnou slovní poznámkou.

  • Po uplynutí týdne od ukončení ankety budou pracovníci s vyšší odpovědností moci dát souhlas se zveřejněním výsledků u těch předmětů, za které nesou odpovědnost (kromě předmětů, jejichž zveřejnění garanti vetovali) tzn., že např. děkan fakulty může dát souhlas se zveřejněním výsledků hodnocení všech předmětů garantovaných jeho fakultou.

  • Týden po uzavření ankety budou zveřejněné výsledky k dispozici na adrese http://www.kvalita.zcu.cz/

 Děkan, vedoucí katedry a jednotliví vyučující by měli odpovídat na konkrétní dotazy.

Portlet je koncipován jednoduše a srozumitelně pro všechny.

Kontakty:

Zodpovědná osoba

Funkce

Email

Telefon

Doc. Ing. Anna Kotlanová, CSc.

Vedoucí projektu

kotlanov@kev.zcu.cz

4455

RNDr. Daniela Šafaříková

Koordinátorka projektu

safarid@rek.zcu.cz

1055

Ing. Kamil Buriánek

Softwarové zajištění

kburi@civ.zcu.cz

2826

JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Zástupkyně FPR v Komisi pro kvalitu výuky ZČU

smrzova@kfp.zcu.cz

7564

V případě technických obtíží se obracejte na adresu evaluace-req@service.zcu.cz

V Plzni, dne 20.4.2009

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: Juristic - co se muze hodit o st
Počet zobrazení 1948. (Sessions 1672)
publikováno: 7.5.2009
poslední zmìna: 7.5.2009