Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Obsah rubriky

Děkan

Děkan stojí v čele fakulty a řídí její činnost. Jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům fakulty nebo ZČU.

Funkční období děkana je tříleté a je jmenován rektorem na návrh senátu.

Mezi pravomoci děkana patří zejména:

· Jmenování a odvolání proděkanů

· Jmenování a odvolání členů vědecké rady

· Jmenování a odvolání tajemníka fakulty

· Jmenování a odvolání vedoucích organizačních útvarů fakulty a může vydat jejich organizační řády

· Jmenování a odvolání předsedu a další členy disciplinární komise

· Rozhodování ve věcech studia a ve věcech studentů

· Rozhodování ve věcech přijímacího řízení podle zásad uvedených v tomto statutu

· Jmenování a odvolání předsedy a členy komisí pro státní závěrečné zkoušky a stanoví složení těchto komisí

· Pověřování výukou předmětů

Při řízení studia může děkan vydávat závazné směrnice nebo pokyny (vyhlášky děkana).

Děkan rovněž informuje kolegium rektora personálních a organizačních změnách na fakultě, zejména též o úmyslu vypsat výběrové řízení.

V případě odvolání proděkana, tajemníka, vedoucího katedry nebo studijního oddělení sdělí děkan senátu na jeho nejbližším zasedání důvody odvolání.

vložil : Jitka Skoblová, do rubriky: Juristic - co se muze hodit o st
Počet zobrazení 12812. (Sessions 10621)
publikováno: 18.9.2000
poslední zmìna: 18.9.2000