Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Zpravodajství

Jak je to s právem studenta na volbu vyučujícího

Obecnější příspěvek k diskusi, která se nyní na fakultě rozpoutala.

Ustanovení § 62 odst. 1 c) zákona o vysokých školách stanoví, že student má právo výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli. Relevantní je též čl. 21 Studijního a zkušebního řádu ZČU. Konkrétně z odstavce 4 vyplývá, že zařazení do skupin studia se řídí pokynem děkana nebo katedry, která výuku daného předmětu zabezpečuje. V odstavci 5 se pak fakultě přiznává právo (je-li to účelné) rozřadit studenty do studijních skupin jednotně, což provádí studijní oddělení fakulty. Důležitým je též odstavec 6 stanovící studentovi právo ve zdůvodněných případech požádat studijní oddělení nebo vedoucího katedry o zařazení do jiného studijní skupiny (s ohledem na druhou větu v případech, kdy je předmět vyučován stejným vyučujícím) a právo studenta zvolit si v rámci kapacitních a rozvrhových možností vyučujícího, zajišťuje-li výuku předmětu více vyučujících.

K tomuto obecnému rámci je třeba dodat ještě to, že fakulta je povinna zajistit, aby měl student možnost absolvovat výuku povinných předmětů při standardním průchodu studiem bez rozvrhových kolizí.

Zřejmě nikoho z právníků nenapadne uvažovat nad tím, že právo studenta volit si vyučujícího je neomezené. Je třeba je respektovat v maximální možné míře, ale jsou zde rozumné limity, na které správně poukazuje právě SaZŘ (kapacitní a rozvrhové); k nim lze přiřadit i limit časový – aby volba vyučujícího proběhla co nejdříve a byla zajištěna určitá stabilita výuky.

Na Fakultě právnické si studenti poprvé volili povinné předměty v rámci předzápisu do akademického roku 2010/2011. Do té doby si při předzápisu volili jen předměty povinně volitelné (charakter výběrových předmětů byl ignorován). Vedení fakulty stálo před rozhodnutím, jaký nejvhodnější způsob zvolit, aby dostálo svým povinnostem, respektovalo právo studentů na volbu vyučujícího a zároveň zachovalo alespoň určitou kontinuitu v záležitostech, které v obecném rámci fungovaly již dříve.

Jen připomínám, že ze Studijního a zkušebního řádu vyplývá pravomoc fakulty rozhodnout, jak budou studenti do studijních kruhů řazeni, nic na tom nemění to, zda probíhá nebo neprobíhá předzápis.

První možností bylo otevřít předzápis absolutně, tzn. nechat studenty, aby si již v rámci předzápisu volili nejen to, zda chtějí v daném akademickém roce absolvovat daný povinný předmět, ale dát jim i právo zvolit si přímo konkrétní rozvrhovou akci z nabídky seminářů. Na první pohled se zdá, že toto je nejlepší možné řešení a každý student bude mít svobodnou volbu. Osobně si to nemyslím. Snad by to bylo vyhovující řešení pro ideální stav, kdy bychom nebyli omezeni kapacitou učeben nebo účelem semináře (zjednodušeně – procvičit látku v užším kruhu osob). Možná je to vyhovující řešení pro malé obory, ale pro obor, kde studuje 300 až 400 lidí, se mi to nejeví vhodné. V plné míře by platilo právo rychlejšího („kdo dřív přijde, ten dřív mele“) doplněné tím, že postupným zaplňováním jednotlivých rozvrhových akcí by vzrůstaly počty rozvrhových kolizí mezi jednotlivými semináři. Jednoduše řečeno – nejrychlejší studenti by si zvolili naprosto vyhovující rozvrh, těm pomalejším by se zhusta stávalo, že by se jim semináře různých předmětů křížily. Smíchají-li se hledisko počtu rozvrhových akcí, volných místností (o PD se dělíme s FF), preferencí vyučujících, je nemožné vytvořit doporučený rozvrh, kde by se žádná rozvrhová akce nekryla s jinou. Navíc je třeba poctivě přiznat, že u každé rozvrhové akce student při předzápisu kolikrát nenalezne přiřazeného konkrétního vyučujícího, tudíž neví, kdo bude předmět vyučovat a dozví se to až po zápise (byť je povinnost přiřadit konkrétní vyučující stanovena v čl. 21 odst. 7 SaZŘ). Na kreditní skupině (což je poradní orgán prorektora pro pedagogickou činnost) bylo z úst představitelů většiny fakult konstatováno, že není v jejich silách přiřadit včas konkrétní pedagogy. I to je třeba zohlednit. Pokud vím, v novém Studijním a zkušebním řádu již tato povinnost nemá být stanovena.

Druhou možností bylo zavedení tzv. kroužkového předzápisu, který některé fakulty na ZČU využívají (tuším, že v současné době dvě). K tzv. kroužkům (studijním skupinám) jsou přiřazeny jednotlivé rozvrhové akce předmětů, které tvořící ucelený rozvrh a studentovi se výběrem a zápisem tohoto kroužku automaticky zapíší všechny akce kroužku přiřazené. Takto zapsaný rozvrh může pak student v rámci standardního předzápisu libovolně upravit. Tato možnost byla dlouho zvažována a v současné době se mně osobně jeví jako ta, kterou by se v budoucnosti měla fakulta vydat. Jde o to, že nemůže dojít k rozvrhové kolizi (i na posledního studenta zbude místo v některé studijní skupině, u které je garantováno, že se její výuka nekryje). Zároveň má student možnost provést dílčí korekce po ukončení kroužkového předzápisu (např. v rámci kapacitních možností zvolit jiný kruh pro výuku jednoho z předmětů). I zde je třeba zopakovat, že student často nebude vědět, který pedagog je ke konkrétní rozvrhové akci přiřazen, a nemá ani jistotu, že nedojde k jeho změně. Toto řešení s sebou také nese „rozbití“ sociálních skupin, které se v průběhu studia tvoří, neboť studijní skupiny se pro každý rok skládají nově. Nehodnotím, zda je to dobře či špatně, v jedné z dřívějších diskusí pod starším článkem padaly názory pro i proti.

Třetí možnost, která byla nakonec pro rok 2010/2011 zvolena, spočívá ve využití čl. 21 odst. 5 SaZŘ – studenti byli do studijních skupin zařazeni jednotně studijním oddělením (abych byl přesný, tuto činnost fakticky provedl dr. Psutka, který se na fakultě stará o rozvrh). Osobně se mi tento postup jevil jako účelný především z důvodu zachování určité stability. V posledním roce se změnilo opravdu hodně a nechtěli jsme ještě k tomu „rozbíjet“ vytvořené sociální skupiny v podobě existujících studijních kruhů.

Shrnu-li to, je důležité říci, že všechny tři nastíněné způsoby předzápisu jsou legální a v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU. To je jedna část. Předzápis ale zcela neřeší právo studenta zvolit si vyučujícího, jak je zaručeno zákonem o vysokých školách a zachyceno i ve Studijním a zkušebním řádu ZČU. Je zřejmé, že každý ze způsobů předzápisu v sobě nese omezující prvky – např. vznikající rozvrhové kolize u prvého způsobu, či nedostatečná informovanost o vyučujících konkrétních rozvrhových akcí u druhého způsobu. Navíc je třeba vždy počítat s tím, že život přináší různé nečekané situace i v mimoškolním životě studentů a pedagogů, proto je třeba mít nástroj, který umožní adekvátní reakci. Tím jsou právě žádosti o přestup mezi kruhy. Není pravdou, že by provedení předzápisu vylučovalo možnost přestupu, žádný takový zákaz neexistuje a směřoval by přímo proti účelu § 62 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.

Dobrá praxe vychází z toho, že na prvním místě je třeba dát průchod dohodě mezi studentem a pedagogem. Pokud nemá pedagog s přestupem do jím vyučovaného semináře problém, není důvodu, proč tomu administrativně bránit. K tomu není věcný a ospravedlnitelný důvod. Student tak může v prvních čtrnácti dnech po zahájení výuky přijít za vyučujícím semináře a požádat o přestup. Rozumný pedagog vyhoví, případně přestup odmítne z některého ospravedlnitelného důvodu – nejčastěji pro omezenou kapacitu učebny. Takový postup považuji za souladný se zákonem o vysokých školách a SaZŘ. Je tím zajištěn co největší respekt k právu studenta a zároveň je toto právo omezeno z důvodů, které lze obhájit.

Jediný problém vznikl opravdu pouze tím, že Studijní oddělení FPR odmítlo žádosti studentů administrativně vyřídit a přestupy zaznamenat ve STAGu. Podle mého názoru je toto nepřijatelné zvláště za situace, kdy tato činnost nezabere objektivně příliš mnoho pracovního času.

Sdělení proděkanky pro studijní záležitosti (ohledně přestupů z kruhů v LS akademického roku 2010/2011) ze dne 25. 1. 2011 považuji za nešťastné a bourající stávající dobrou praxi. Studenti nemohou být omezováni ve volbě vyučujícího jen pro případy rozvrhových kolizí. Příliš nerozumím ani vyjádření pana děkana v tiskové zprávě FPR ze dne 4. 2. 2011, kde konstatuje, že žádosti o přestup vnášejí do situace chaos (dle mého názoru je povinností fakulty administrativně zabezpečit realizaci práva studenta), nebo že přestupy mezi kruhy během semestru již po zavedení předzápisu nejsou možné (takové tvrzení nelze opřít o žádné ustanovení Studijního a zkušebního řádu a jeho důsledná aplikace vede k neřešitelnosti různých životních situací, které mohou nastat).

Žádosti o přestup z kruhu do kruhu nejsou žádnou výjimkou, Studijní a zkušební řád ZČU s nimi počítá. Při přijetí jakéhokoliv způsobu předzápisu se této praxe nelze vzdát, neboť by to znamenalo omezení práva studenta, které je zaručeno zákonem o vysokých školách.

Petr Bezouška

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: Juristic Plzeň - zpravodajství
Počet zobrazení 9960. (Sessions 6600)
publikováno: 4.2.2011
poslední zmìna: 4.2.2011

 

Hodnocení:

Zatím hlasovalo: 507 čtenářů, průměrná známka je: 2.51
Oznámkujte:
  
  jméno:      e-mail:

Názor ze dne 10.4.2011 18:12  Autor příspěvku:  Jandl Josef      

Mají právo studenti na výměnu vyučujícího během pololetí z důvodu špatného vysvětlování látky a celého předmětu i s hodnocením.

Názor ze dne 25.2.2011 18:39  Autor příspěvku:  Martin Galáž      

to P.: Pane kolego, Vy jste snad videl muj volebni program, ze uz znate hlavni tahak? Nikdy jsem netvrdil nevolte Marka, Marek je zlo, volte me. Pouze jsem konstatoval fakt, ze by se problemy fakulty mely resit na akademicke pude a ne v mediich.A postavit volebni program na Martinu Markovi se mi zda ponekud mimo misu. Sice s panem kolegou Markem nesouhlasim, ale myslim, ze fakulta ma jine problemy, cile a potreby nez je Martin Marek.

Názor ze dne 24.2.2011 19:14  Autor příspěvku:  P.      

Martinovi Galážovi: Tvá volební strategie je celkem neoriginální - už tu totiž jednou byla. Ohánět se tím, že fakulta potřebuje klid a tvým hlavním tahákem na voliče je to, že MM je oním narušitelem a tímhle tahat lidi na svojí stranu, když víš že je většina proti němu? Silně populistické, tím spíš, že doteď ses nijak neprojevoval. Tahle situace tady byla už v létě - tahání lidí do voleb stylem, nechceš Marka, volte toho a toho a jak to dopadlo, vidíme teď. Proboha lidi, začněte trochu uvažovat!!!

Názor ze dne 22.2.2011 21:47  Autor příspěvku:  galymatyáš      

Marek , Štilip, Ziegler... jeden větší clown než druhý..

Názor ze dne 22.2.2011 18:54  Autor příspěvku:  Martin Marek      

14:55. Kde se v textu výzvy říká, že je to petice? Viděl jste snad někde ve výzvě náležitosti petice? To jen na úvod k těm blbečkům. A ve stejném duchu Vám musím dát zapravdu, že odstoupení, k čemuž výzva děkana vyzývá, je součástí demokratického procesu, stejně jako výzva sama.Zobrazit všechny reakce.