Plzeň Juristic

středa 29. června 2011, svátek má Petr a Pavel, zítra Šárka

Zpravodajství

Otevřený dopis děkanovi Fakulty právnické ZČU

Vážený pane děkane,

před více než týdnem jsem Vám zaslal dopis, ve kterém jsem reagoval na události několika posledních dnů. Byť jste nereagoval přímo, v mezidobí došlo k určitému posunu, neboť jste veřejně vyhlásil, že hodláte akademický senát požádat o potvrzení svého mandátu.

Domnívám se, že akademická obec, jejímž je senát reprezentantem, by měla být seznámena s důvody, které některé lidi vedou přinejmenším k úvaze o tom, zda i nadále chtějí své jméno spojovat s Fakultou právnickou. V prohlášení ze dne 22. února 2011 píšete, že nevíte o nikom, krom mne, kdo by měl úmysl fakultu opustit. Zřejmě jste zapomněl, jaký postoj dalších kolegů Vám byl tlumočen, nebo co sami ve Vaší přítomnosti prohlásili. Je zjevné, že odchod většího počtu pedagogů, na nichž fakulta nyní staví či by mohla v budoucnu stavět, by de facto znemožnil plnohodnotně reakreditovat magisterský studijní program.

Předesílám, že je mi lhostejné, jak proběhlo získání zápočtů a zkoušky z MPS pana Vítka. To je otázka Vašeho svědomí. Svůj názor podepřený radikální změnou Vašeho postoje k této situaci mi ale těžko někdo vyvrátí. Stejně jako Vaši libovůli při vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí o ukončení studia. Jelikož znám podkladové materiály, nemohu přijmout Vaši tezi o silnějším sociálním cítění. V takovém případě byste jistě vyhověl studentce vozíčkářce, nebo studentovi, který musel svého otce zastoupit v podnikání, když prodělal mozkovou mrtvici. Tolik dva případy vybrané namátkou, neboť studijní historie těchto žadatelů nebyla horší než těch, kterým jste vyhověl. Váš přístup k žádostem a výsledek Vašeho rozhodování je u některých kolegů důležitý při zvažování, zda na fakultě setrvají.

V této souvislosti bych Vás chtěl jen upozornit, že z celkových cca 170 žádostí byly jen 4 případy, kdy byl špatně vypočítán vážený studijní průměr nebo počet kreditů, a to nikoli vinou vedení fakulty, ale pedagogů, kteří splněné studijní povinnosti nezapsali do elektronické evidence, a studentů, kteří si toto včas nezkontrolovali. Vaše tvrzení z prohlášení v tom smyslu, že šlo o mnoho studentů, kterým bylo studium ukončeno z důvodu administrativního pochybení fakulty, je naprosto scestné.

Jak jsem Vám již řekl, zajímá mne budoucnost fakulty. Za více jak čtyři měsíce, které stojíte v jejím čele, jste mne přesvědčil o několika věcech. Nejpodstatnější jsou ty, že nejste způsobilý fakultu vést, komunikovat a obklopit se lidmi, kteří tyto Vaše nedostatky eliminují.

První muž fakulty musí mít vizi. Musí přinášet myšlenky, které se rozvíjejí, o nichž se diskutuje. Vaší vizí je reakreditace, což opakujete jako svoji mantru. Tedy forma, ne obsah. Reakreditace je nutnost, nic, co byste přinesl Vy osobně. Nikdy jste veřejně nesdělil, jakou fakultu si představujete, kam má jít, jak má vypadat za pět či deset let. To je žalostné. Navíc pokrucujete myšlenky jiných, když jste např. na zasedání AS ZČU řekl, že si na rozdíl od prof. Eliáše nemyslíte, že by se fakulta v příštích málo letech mohla stát nejlepší v ČR. Prosím, přečtěte si ještě jednou program prof. Eliáše, neboť to, co prezentoval, nebyl úkol pro následující dva, tři roky, ale určitý směr, kam bychom se mohli svým snažením ubírat. Zřejmě nikdo nechce být jen průměrný.

Pokud jde o komunikaci, stranou nechám jmenování Ing. Štillipa do funkce tiskového mluvčího. Sám jste uznal, že to byla chyba. Přesto jste ho neodvolal, musel rezignovat sám. Mimochodem to, že by měl být "placen" ze stipendijního fondu, jste sám uvedl na zasedání AS ZČU. Pro mne byl daleko více zarážejícím styl "komunikace" při ukončení pracovního poměru dr. Karla Svobody. Můžete namítnout, že jste ho vzal zpět, ale to, že jste jeho propuštění nekonzultoval ani s vedoucím oddělení ani s vedoucím katedry, je holým faktem, stejně jako to, že jste vlastně ani nevěděl, o koho jde.

Přitom jeho publikační i pedagogický přínos pro fakultu je nezpochybnitelný. Podotýkám, že počet jím získaných bodů v RIVu je druhý nejvyšší na fakultě. Váš styl "komunikace" se ukázal též při jmenování členů kolegia děkana. Je obyčejnou lidskou slušností zeptat se dotčených lidí, zda mají zájem účastnit se práce v kolegiu. To jste neučinil a dotyční se o svém jmenování dozvěděli nepřímo z internetu.

Na veřejném zasedání Akademického senátu ZČU jste prohlásil, že nám pro reakreditaci půjčí profesory a docenty Právnická fakulta UK. Když pominu, že takový postup je v rozporu se snahami MŠMT a Akreditační komise zamezit "létání" profesorů a docentů, šokovalo mne, že o tom vůbec nic nevěděl prof. Gerloch, děkan PF UK, kterého jsem se na to zeptat. Potvrdil mi, že nic takového možné není. Na stejném zasedání jste prohlásil, že naši habilitanti budou ve vědecké radě PF UK předřazeni jiným, ale v rozhovoru jste mi sám potvrdil, že nevěříte v úspěch v tajném hlasování pražské vědecké rady. Pro sebe jsem si učinil závěr o silných slovech, ale prázdných rukou.

Stejně na mne nyní působí i to, co jste řekl těsně před svým zvolením v reakci na prohlášení prof. Eliáše: že v případě svého zvolení máte též dohodnut přísun finančních prostředků tak, aby naše fakulta neskončila rok 2010 v záporných číslech. Možná nejsou mé údaje úplné, ale z doby Vašeho působení v roli děkana vím toliko o realizaci směny financí s FAV, kterou jsem s velkou podporou prof. Psutky a jeho syna domlouval ještě já. K Vašemu dalšímu naprosto nesmyslnému tvrzení z té doby, že snížením platů členů vedení fakulty ušetříte až 3 miliony, se nemá cenu již nyní vracet. Faktem zůstává, že fakulta loni hospodařila se ztrátou 2,3 milionu.

Neřešení neutěšené hospodářské situace je dalším v řadě příběhů. Prostým porovnáním nastavených výdajů na mzdy a povinné odvody s dotací pro rok 2011 zjistíme, že se opět dostáváme do červených čísel o více než 3 miliony. Již od listopadu slibujete personální audit kateder. Prozatímním výsledkem je Vámi předložený materiál k diskusi kolegiu děkana. Bohužel, nejde o dokument, na kterém by se usilovně pracovalo, ale o metodiku staženou z internetu, která byla vypracovaná na Jihočeské univerzitě v roce 2004. Vychází z naprosto odlišné situace a pro naši potřebu je neupotřebitelná. O tom, že si nikdo nedal ani práci s jejím podrobným prostudováním, svědčí např. to, že se v ní operuje s Grantovou agenturou Akademie věd, která již od roku 2009 nevyhlašuje žádné soutěže, nebo s výzkumnými záměry, které již též nejsou součástí reformovaného systému podpory výzkumu a vývoje.

Doposud jsem od Vás též neslyšel jediný argument, který by vyvrátil to, co bylo řečeno ve vztahu k procesu reakreditace či přípravy dlouhodobého záměru. V prvním případě vedení předstoupilo před pracovní skupinu s prázdnýma rukama, ve druhém případě s materiálem, který není hoden svého označení. Na některé jeho flagrantní nedostatky jsem Vás upozornil, neoponoval jste, tudíž předpokládám, že to opravdu byl ze strany vedení fakulty jen špatný vtip. Jak jinak si ostatně vysvětlit např. naprosto mimo realitu zasazené myšlenky o zřízení znaleckého ústavu pro obor právní vztahy k cizině (k tomu bychom museli mít pro tento obor doktorský studijní program) či programu LL.M. (navíc nabízeného v češtině pro Čechy, což ve mne vzbuzuje silné podezření o "prodávání" titulů) a absenci jakékoliv vize.

Možná je má představa mylná, ale tvoří-li se koncepční materiál, musí vždy vedoucí předložit výchozí dokument, který staví na pevných faktech, vychází z analýzy daného stavu a dostupných informací, neobsahuje věcné chyby a je tak způsobilý k dalšímu rozpracování. O pracovní verzi Dlouhodobého záměru FPR však toto neplatí.

Vaším jistým evergreenem se stalo tvrzení, že Dlouhodobý záměr není zpracovaný, protože Vám bývalé vedení nepředalo žádné podklady. Asi jste zapomněl, že Vám prof. Eliáš na podzim nabídl při tvorbě tohoto dokumentu pomoc, což jste odmítl a opakovaně prohlásil, že je to věcí proděkana pro strategii a rozvoj. Z Vašeho tvrzení však implicitně vyplývá, že jste čtyři měsíce pracovali na získání potřebných podkladů. Ale žádné nebyly pracovní skupině předloženy. Píšete, že takový dokument se nevytvoří za večer. Máte pravdu, pracovní verzi, kterou vedení fakulty předložilo, vytvoří člověk za víkend.

Vaše prohlášení v reakci na výzvu k odstoupení z funkce děkana obsahuje několik manipulativních tvrzení. Některá jsem již připomněl výše. Píšete, že není obvyklé, aby studenti napadali činnost studijního oddělení. Faktem však je, že studenty k hodnocení studijního oddělení vyzvala univerzita. Navíc činnost našeho studijního oddělení má opravdu ještě daleko ke standardu, stačí připomenout odmítnutí administrativně vyřídit žádosti o přestup mezi kruhy. Přitom praxe žádostí je běžná i na jiných fakultách, tedy není pravdivé Vaše tvrzení z jiné tiskové zprávy. Osobně nepovažuji za obvyklé, aby byl student, který vyjádří svůj názor, zván v době před ukončením probíhajícího hodnocení tzv. "na kobereček". To jistě nepřispěje k tomu, aby se studenti do těchto hodnocení zapojovali, spíše je to odradí.

Dále píšete o údajném porušování zákona v souvislosti s přestupy mezi kruhy. Ano, původní sdělení paní proděkanky by k takové nezákonnosti vedlo. Pokud by se studenti neozvali, zřejmě by nezůstalo jen u údajného porušení zákona.

Vnější pohled na fakultu se zhoršuje a vězte, že to není způsobeno zlými médii. Ať již jsou Vaše úmysly jakékoliv, pane děkane, domnívám se, že byste opravdu měl zvážit své setrvání ve funkci. Nemyslím si, že fakultě svojí činností případně nečinností prospíváte. Ve vedení fakulty by neměli být lidé, kteří ji silně štěpí, což je jak Váš tak můj případ.

Petr Bezouška

vložil : Petr Bezouška, do rubriky: Juristic Plzeň - zpravodajství
Počet zobrazení 8964. (Sessions 5723)
publikováno: 1.3.2011
poslední zmìna: 1.3.2011

 

Hodnocení:

Zatím hlasovalo: 1098 čtenářů, průměrná známka je: 1.57
Oznámkujte:
  
  jméno:      e-mail:

Názor ze dne 8.3.2011 18:46  Autor příspěvku:        

již bylo uveřejněno. viz oddělení korporačního práva

Názor ze dne 8.3.2011 11:50  Autor příspěvku:        

Obchodní právo je již uveřejnilo.

Názor ze dne 8.3.2011 1:16  Autor příspěvku:        

Budou prosím vypsány i okruhy otázek z obchodního práva na postupovou zkoušku? Děkuji Jarda

Názor ze dne 7.3.2011 16:04  Autor příspěvku:  Václav Bednář      

to 14:25: Když už něco píšete a použijete mé jméno, tak pište alespoň pravdu. Samozřejmě, že nový SZŘ nezakazuje zkoušet v semestru, tak jako to nečiní ani ten stávající. To na co jsem poukazoval z nového SZŘ je omeznení přihlašovacích zápisů na zkoušku, což by mělo vést k uvážlivějšímu nakládání s přihlašovacími zápisy a tím i k lepší obsazenosti termínů.

Názor ze dne 7.3.2011 16:02  Autor příspěvku:  Petr Bezouška      

Anonym 7.3.2011, 14:25: Mohu Vás ujistit, že nic takového v návrhu není a nikdo tento požadavek ani nevznesl. Ostatně každý student i pedagog měl možnost se s návrhem seznámit. V návrhu je ale nově zaveden institut tzv. "přihlašovacího zápisu". Kromě toho, že má nyní student tři termíny na zkoušku, bude též nově limitován pěti přihlašovacími zápisy ve STAGu (vyčerpá-li je bez toho, aby zkoušku složil, bude hodnocen známkou nevyhověl). Je za tím snaha odbourat blokování termínů, kdy se studenti odhlašují až den předem a na mnohé se tak místa nedostanou, byť jich byl vypsán dostatečný počet. Každý student tak bude muset pečlivě vážit, zda se na zkoušku zapíše, nebo ne, činí se tím za své studium více odpovědným. Jako protiváha se oproti tomu kodifikuje povinnost katedry vypsat na každý předmět tolik zkouškových míst, aby tvořily alespoň 1.5 násobek počtu zapsaných studentů.Zobrazit všechny reakce.