Katedra správního práva

     
SP Správní právo zl
Garant: JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D.

Správní právo je významná veřejnoprávní disciplína, která je profilujícím odvětvím českého práva. Představuje souhrn právních norem upravujících organizaci, úkoly a činnost veřejné správy. Toto rozsáhlé právní odvětví zahrnuje velké množství právních předpisů v jednotlivých odvětvích státní správy a v oblasti územní samosprávy. Normy správního práva upravují neobyčejně široký okruh společenských vztahů, ve kterých hraje rozhodující roli organizace a činnost nejrůznějších správních orgánů. Tyto činnosti jsou velice frekventované a dotýkají denního života občanů a jiných fyzických osob i rozmanitých právnických osob. Dobrá znalost správního práva a organizace a působení veřejné správy je nezbytná nejen pro budoucí pracovníky veřejné správy, ale pro všechny právníky, neboť i ti se zcela běžně při výkonu své právnické profese dostávají do kontaktu s orgány veřejné správy. Těžiště výuky v první části kurzu správního práva je zaměřeno na teorii správního práva, postavení a organizaci veřejné správy, územní samosprávy a hmotněprávní úpravu činností veřejné správy. Část výuky v rozsahu jedné hodiny týdně proběhne formou řízené samostatné práce studentů v semináři.

Druhá část kurzu správního práva navazující na první část. Výuka je zaměřena na teoretické otázky a právní úpravu správního řízení, správního trestání a kontrolních činností ve veřejné správě. Probírány jsou jak kontroly prováděné veřejnou správou (zejména správní dozor),tak kontroly veřejné správy prováděné jinými státními orgány (Parlament, Veřejný ochránce práv, Nejvyšší kontrolní úřad) a veřejností. Část výuky v rozsahu jedné hodiny týdně proběhne formou řízené samostatné práce studentů v semináři.

Třetí část kurzu, která je zakončena postupovou zkouškou ze správního práva. Výuka je zaměřena na teoretické otázky a právní úpravu správního soudnictví, včetně soudní judikatury ve věcech správních, dalších vztahů mezi soudy a veřejnou správou, veřejné služby a postavení zaměstnanců veřejné správy, veřejného užívání, vyvlastnění a jiných omezení majetkových práv ve veřejné správě, náhradu škody a jiné újmy ve veřejné správě, přístup k informacím o činnosti veřejné správy a ochranu osobních údajů. V závěru kurzu je zařazen i výklad evropského správního práva. Část výuky v rozsahu dvou hodin týdně proběhne formou řízené samostatné práce studentů v semináři.

Sylabus/program:
  Základní literatura:

   LITERATURA KE STUDIU SPRÁVNÍHO PRÁVA

    

    

   Základní povinná literatura:

    

   Hendrych, D. a kol. : Správní právo. Obecná část.  7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.

    

    

    

   Doporučená literatura:

    

    Hoetzel, J.: Československé správní právo, část všeobecná, druhé přepracované vydání, Praha, Melantrich 1937

    

   Sládeček, V.: Obecné správní právo, Praha, ASPI 2009

    

   Staša, J.: Úvod do českého správního práva, čtvrté doplněné vydání, Praha, Policejní akademie 2003

    

   Kindl, M., Kramář, K., Rajchl, J., Telecký, D. Základy správního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

    

   Hendrych, D.: Správní věda (Teorie veřejné správy), 2. vydání, Praha, ASPI 2007

    

   Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního, 4. vydání, Praha, C. H. Beck 2008

    

    

    

    

    

  Vyučující: Další související informace k předmětu:
  poslední změna tohoto dokumentu 31.8.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
  Počet zobrazení 82325. (Sessions 55671)