Katedra správního práva

     
Komunální právo zs
Garant: JUDr. Olga Petríková, LL.M.

Sylabus/program:

  KOMUNÁLNÍ PRÁVO

  Povinně volitelný předmět pro posluchače právnické fakulty zaměřený na právní úpravu postavení obcí a jejich orgánů v České republice a v některých vybraných zemích Evropské unie. Ve výuce bude pojednáno o ústavních principech samosprávy u nás, o platné úpravě dle obecního zřízení a předpisů souvisejících, tedy o kompetencích obecního zastupitelstva, rady obce a starosty obce, primátora statutárního města. Zvláštní pozornost bude věnována volbě člena zastupitelstva, právům a povinnostem zastupitelů vyplývajícím z jejich funkce, podjatosti člena zastupitelstva, zasedání zastupitelstva obce a schůzím rady obce.

  Výuka bude probíhat vždy v zimním semestru příslušného akademického roku dvě hodiny týdně a bude zakončena udělením zápočtu a složením zkoušky.

   

   

   

   

Základní literatura:

  Hendrych D., a kol.: Správní právo, obecná část, 7. vydání C. H. Beck, Praha 2009.

  Kadečka, S.: Právo obcí a krajů v České republice, C.H.Beck, Praha 2003

  Koudelka Z.: Samospráva, Linde Praha a.s., Praha 2007

   

  Doporučená:

  Klíma, K. a kol: Komentář k Ústavě a Listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2009

  Veřejná správa, periodikum pro státní správu a samosprávu.

  Moderní obec, periodikum pro státní správu a samosprávu

   

   

Vyučující:
 • Olga Petríková
  pokud je vyučujících více, sledujte jejich stránky pro více informací k předmětu
Další související informace k předmětu:

poslední změna tohoto dokumentu 16.9.2009 , vložil(a) Ivana Čadová
Počet zobrazení 8370. (Sessions 7700)