Katedra občanského práva

     
OH2 Občanské právo hmotné 2 zs
Garant: Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. 2+2, záp.

Předmět je zaměřen na věcná práva, obecné závazkové právo a právo dědické. Seminářová výuka se pak vrací k látce probrané v občanském právu hmotném 1.

Sylabus/program:

  Místo a čas konání přednášek: čtvrtek od 13.00 - 14.40 hod. - HJ 100, Husova ul. 11, Plzeň

  24.9. Podílové spoluvlastnictví – JUDr. Šíma

  1.10. Společné jmění manželů – JUDr. Šíma

  8.10. Věcná práva k věci cizí – věcná břemena – JUDr. Šíma

  15.10. Věcná práva k věci cizí – zástavní právo – JUDr. David

  22.10. Závazkové právo ( pojem, třídění, subjekty, obsah ) - doc. Pauly

  29.10. Vznik závazků. smlouvy, proces uzavření smlouvy – JUDr. Hulmák

  5.11. Druhy a typy smluv – doc. Pauly

  12.11. Změna závazků – JUDr. Hulmák

  19.11. Zajištění závazků – doc. Pauly

  26.11. Zánik závazků – doc. Pauly

  3.12. Dědické právo – JUDr. Bednář

  10.12. Dědické právo – JUDr. Bednář

  17.12. Dědické právo – JUDr. Bednář

Základní literatura:

  Povinná literatura:

  • Dvořák, J., Švestka, J., Knappová, M. a kol. Občanské právo hmotné. I. sv. 4. vydání. Praha: ASPI, 2005
  • Dvořák, J., Švestka, J., Knappová, M., a kol. Občanské právo hmotné. II. svazek. 4. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2006
  • Švestka, J., Knappová, M., a kol. Občanské právo hmotné. III. svazek. 3. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2002
  • Fiala, J., Kindl, M. a kol. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007

  Doporučená literatura:

  • Baudyš, P. Katastr nemovitostí. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003
  • Bezouška, P., Hulmák, M., Kavka, J., Pítra, V. Občanské právo hmotné. Praktikum. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005
  • Bradáč, A. a kol. Věcná břemena od A do Z. 3. vyd. Praha: Linde, 2005
  • Dejlová, H. Zánik nájmu bytu. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005
  • Dvořák, J. Majetkové společenství manželů. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004
  • Fiala, J., Kurka, V., Korecká, V. Vlastnictví a nájem bytu. Praha: Linde, 2005
  • Giese, E., Dušek, P., Payue-Koubová, J., Dietschová, L. Zajištění závazků v České republice. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003
  • Holub, M., Bičovský, J., Spáčil, J., Mareček, J., Wurstová, J. Sousedská práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2006
  • Horáček, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005
  • Hrušáková, M., Králíčková, Z. České rodinné právo. 3. vyd. Brno: MU a Doplněk, 2006
  • Hrušáková, M., Králíčková, Z. Rodinné právo. Praktická cvičení. 4. vyd. Brno: MU, 2005
  • Holub, M., Bičovský, J., Pokorný, M., Hochman, J., Kobliha, I., Ondruš, R. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním a obchodním. Praktická příručka. 3. vyd. Praha: Linde, 2006
  • Kotásek, J., Pokorná, J., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005
  • Knap, K. a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vyd. Praha: Linde, 2004
  • Lavický, P. Solidární závazky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004
  • Mikeš, J., Muzikář, L. Dědické právo: praktická příručka (kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního). 2. vyd. Praha: Linde, 2005
  • Olivová, K., Vávrová, M., Kuba, B. Byty a katastr nemovitostí. 7. vyd. Praha: Linde 2005
  • Petr, B. Vydržení v českém právu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002
  • Radvanová, S., Zuklínová, M. Kurz občanského práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1999
  • Spáčil, J. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005
  • Spáčil, J. Věcná břemena v občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006
  • Telec, I. Přehled práva duševního vlastnictví. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2002

  Komentáře:

  • Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M. Občanský soudní řád. Komentář. 6 vyd. Praha: C. H. Beck, 2003
  • Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T. Zákon o vlastnictví bytů. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005
  • Holub, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2003
  • Holub, M., Nová, H. Zákon o rodině a předpisy souvisící. 7. vyd. Praha: Linde, 2005
  • Hrušáková, M. Zákon o rodině. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005
  • Jehlička, O., Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006
  • Chaloupková, H., Svobodová, H., Holý, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2004
  • Kasíková, M., Kučera, Z., Plášil, V., Šimka, K. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řádú a předpisy související. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 
  • Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon a předpisy souvisící. Komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2005
  • Liška, P., Liškova, V. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005
  • Veselý, J. Zákon o veřejných dražbách. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2001

  Zákony:

  • Občanský zákoník, z. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon, kterým se upravují některé otázky souvisejí s přijetím z. č. 509/1991 Sb., z. č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, z. č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o vlastnictví bytů, z. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, z. č. 59/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, z. č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o rodině, z. č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv, z. č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Autorský zákon, z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o veřejných dražbách, z. č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o cenných papírech, z. č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů
  • Zákon směnečný a šekový, z. č. 191/1951 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o pojistné smlouvě, z. č. 37/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Obecně:

  K úspěšnému zvládnutí zkoušky je nezbytná také znalost předpisů prováděcích (např. nař. vl. č. 142/1994 Sb. nebo nař. vl. č. 258/1995 Sb.) a předpisů souvisejících (např. zákon o nadacích) v rozsahu nezbytném ke zvládnutí povinné literatury. Kromě toho se předpokládá, že zkoušený je schopen zaujmout stanovisko i k aktuálním problémům při výkladu a aplikaci předpisů.

  Pokud nebude stanoveno jinak, platí obecně, že je třeba znát ke zkoušce právní předpisy, které nabudou účinnosti nejpozději 1 týden před konáním zkoušky.

Vyučující: Další související informace k předmětu:
poslední změna tohoto dokumentu 27.10.2009 , vložil(a) Helena Průchová
Počet zobrazení 35416. (Sessions 26363)