Katedra veřejné správy

Katedra veřejné správy - KVS

V roce 1995 byl zřízen ústav správních a regionálních věd právnické fakulty jako vědecko-pedagogické pracoviště. Od roku 2000 byl přejmenován na katedru veřejné správy. Předmětem činnosti katedry v pedagogické oblasti je zejména řešení koncepčních otázek, obsahu a organizace studia oboru Veřejná správa a výuka vybraných disciplín v tomto oboru, zejména takových, které nemají na fakultě oborově příslušné katedry, popř. jejichž obsah se odlišuje od výuky obdobných disciplín v magisterském studiu práva.

V uvedené oblasti katedra připravila koncepci bakalářského studia oboru Veřejná správa a ve spolupráci s vedením fakulty i jeho organizační zajištění. Na základě toho bylo studium po projednání v příslušných orgánech ZČU a fakulty a akreditaci v rámci ZČU zahájeno od počátku zimního semestru 1995/96. Katedra i nadále koordinuje činnost ostatních pracovišť fakulty ve vztahu ke studiu oboru Veřejná správa, řeší průběžné otázky spojené s organizací výuky v tomto studiu a sleduje realizaci schválené koncepce studia, také s ohledem na její upřesnění na základě získaných zkušeností.

Ve spolupráci s Národohospodářskou fakultou VŠE se katedra podílí také na koncepci i vlastní výuce postdiplomního studia oboru Regionalistika a veřejná správa.

Kromě své základní funkce katedra v pedagogické oblasti zajišťuje výuku některých povinně volitelných předmětů v magisterském studiu práva, pokud souvisejí se základním odborným zaměřením katedry. Jde např. o předměty Územní správa a samospráva (Matula), Základy správní vědy (Matula), Místní právní předpisy a jejich tvorba (Grospič, Šín) a Stavební právo (Kuba). Tyto předměty byly zařazeny do výuky z iniciativy katedry, ve spolupráci s katedrami ústavního práva, správního práva a teorie práva.

Koncem roku 1996 začala katedra připravovat koncepci magisterského studia Veřejné správy a návrh na spolupráci právnické fakulty a města Plzně na vytvoření vzdělávacího centra úředníků veřejné správy, místní správy a samosprávy. Tento projekt by měl být realizován v oboru, jemuž se katedra intenzívně věnuje, a to ve spolupráci s francouzským partnerem.

Katedra se spolu s Národohospodářskou fakultou a za přispění Nadace právnické fakulty podílel na organizaci dvou mezinárodních konferencí na téma místní správa a samospráva a plánovaný vstup České republiky do Evropské unie. Bohatá byla i publikační a expertizní činnost členů katedry.


Vedoucí katedry:

Sekretariát:

Učitelé:

last modify 14.2.
by Bc. Jana Hájková